logo

  STRONA GŁÓWNA JS


  AKTUALNOŚCI NSZZ "Solidarność" przy Tesco Polska sp. z o.o. zbiera podpisy ws. "wolnych niedziel"
  left left left left

 • Zmiany do Regulaminu ZFŚS!

  2017-03-15

  Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco Polska!


  14 marca 2017 r., w Krakowie podczas uzgadniania Preliminarza wydatków dot. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, NSZZ "Solidarność" wystąpiła z wnioskiem o zmianę w Regulaminie ZFŚS odnośnie wypłacania tzw. "wczasów pod gruszą". Zgodnie z podpisanym aneksem do regulaminu, z mianie uległ par. 23 pkt.2, w związku z tym, dofinansowanie przysługuje pracownikowi jeden raz w ciagu roku kalendarzowego do jednego rodzaju własnego wypoczynku (wczasy zorganizowane lub "wczasy pod gruszą").


 • Komunikat dot. sporu zbiorowego!

  2017-03-10

  Koleżanki i Koledzy, pracownicy Tesco!


  7 marca 2017 r., w Krakowie odbyło się drugie spotkanie w ramach sporzu zbiorowego, trwającego od lutego 2017 r., przypominamy postulaty z jakimi wystąpiła OZ NSZZ "Solidarność":

  1.Dodatkowa czteromiesięczna odprawa w przypadku rozwiązania umowy o pracę w drodze wypowiedzenia lub porozumienia z przyczyn niedotyczących pracowników.

  2. 10% dodatek do wynagrodzenia dla pracowników, których wynagrodzenie jest niższe niż 3.000 zł z tytułu każdej zmiany zakresu czynności i/lub zmiany nazwy stanowiska dla pracowników, w tym każdej zmiany, która wystąpiła w okresie od 1 stycznia 2014 r.

  3. Podwyżki wynagrodzeń za pracę w roku 2017:
  a). Pracownicy podstawowi wszystkich grup płacowych w wysokości 350 zł brutto.
  b). Kierownicy sklepów, stoisk oraz zastępcy kierowników w wysokości 200 zł brutto).
  c). Nagrody jubileuszowe w wysokości:
  - 5 lat pracy – 50%,
  - 10 lat pracy -100%,
  - 15 lat pracy – 150%,
  - 20 lat pracy – 200%,
  - 25 lat pracy – 250%,
  - 30 lat pracy – 300%,
  - 35 lat pracy – 350%
  - 40 lat pracy- 400%, podstawowego wynagrodzenia brutto.
  d). Podwyższenie wynagrodzeń od 1 marca 2017 roku.

  Pomimo wielu ustępstw ze strony związkowej, nie doszło do podpisania porozumienia z którym wystąpiła "Solidarność" ws. zasad prowadzenia sporu zbiorowego, które miało na celu znormalizowanie tego procesu.
  Pracodawca między innymi nie wyraził zgody na zapisy porozumienia dot. trzeciego etapu sporu (strajk).
  W dalszej części spotkania strony przedstawiły swoje stanowiska odnośnie możliwości realizacji postulatów z jakimi wystąpiła nasza Organizaja Związkowa.
  Kolejne spotkanie odbędzie się po analizie sytuacji finansowej i ekonomicznej Spółki.


 • Porozumienie ws. zwolnień grupowych!

  2017-03-09

  Koleżanki i Koledzy! Pracownicy TESCO!


  W ramach konsultacje ws. zwolnień grupowych, 8 marca 2017 r ., odbyło się spotkanie w Krakowie.
  W wyniku porozumienia zwalniani pracownicy poza odprawami pieniężnymi zgodnie z art. 8 Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, otrzymają świadczenia zgodnie z ustawą:

  1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat. 2.

  Swiadczenia dodatkowe:

  1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 2 500 zł brutto.
  2. Każdy pracownik, który od dnia ogłoszenia treści porozumienia do ostatniego dnia w pracy wykaże się 100 % obecnością w pracy, otrzyma jednorazową nagrodę w wysokości 500 zł brutto.

  Ponadto:
  Zwolnienia ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia:

  1. Pracownicy internetowi od 1 maja 2017 r.
  2. Kierownicy Działów Personalnych/Kierowników Personalnych od 1 czerwca 2017 r.
  3. Pracowników zamykanych sklepów od dnia zdania obiektu.


 • Zwolnienia grupowe!

  2017-03-04

  Koleżanki i Koledzy!


  3 marca 2017 r. o godzinie 16:10, NSZZ "Solidarność" otrzymała pisemną informację od Zarządu Tesco Polska dotyczącą zamiaru rozwiązania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników.
  Przyczyną zwolnień grupowych jest reorganizacja zakładu pracy polegająca na:

  I. zmianie struktury w obszarze personalnym - operacje,
  II. zmianie systemu zarządzania procesami w sklepach,
  III. likwidacji Działów Sprzedaży Internetowej w hipermarketach: Częstochowa ul. Drogowców 43, Kielce, ul. Świętokrzyska 20, Łódź Widzew ul. Widzewska 22, Opole ul. Ozimska 72, Rybnik ul. Żorska 2, Zielona Góra ul. Energetyków 2A w związku z przyczynami ekonomicznymi.
  IV. zamknięci Supermarketów w Olecku al. Zwycięstwa 2a i Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 123 w związku z przyczynami ekonomicznymi.

  Zwolnienia z pracy obejmą następujące grupy zawodowe:

  a. Stanowiska podstawowe.
  b. Stanowiska sprawujące nadzór nad pracownikami.

  Pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi proponowane zostanie, w miarę możliwości, podjęcie pracy na innym stanowisku/ w innych jednostkach firmy.
  8 marca 2017 r. w Krakowie dojdzie do spotkania pomiędzy Pracodawcą a NSZZ "Solidarność" w ramach konsultacji ws. zwolnień grupowych.


 • Pierwsza tura rozmów dot. sporu zbiorowego ws. postulatów z 4 stycznia 2017 r.

  2017-02-14

  Koleżanki i Koledzy!


  W związku z tym, że od 1 lutego 2017 r. rozpoczął się spór zbiorowy pomiędzy NSZZ "Solidarność" a Spółką Tesco Polska, dot. między innymi postulatów podwyżkowych na rok finansowy 2017/2018.
  Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Pracodawca podjął rozmowy w dniu 8 lutego 2017 r. w Krakowie. Podczas pierwszej tury rozmów zespoły negocjacyjne opracowywały zasady na jakich będą prowadzić prace w celu osiągnięcia ewentualnego porozumienia.

  Przypominamy dlaczego doszło do sporu zbiorowego:

  24 listopada 2016 r. "S" wystąpiła po raz pierwszy z postultami dot. podwyżek wynagrodzeń na rok finansowy 2017/2018, do 3 stycznia 2017 r. Pracodawca nie podjął dialogu oraz nie udzielił naszej Organizacji odpowiedzi na przesłane postulaty.
  W związku z powyższym 4 stycznia 2017 r. "Solidarność" przesłała żądania spełnienia do 1 lutego 2017 r., poniższych postulatów:

  1.dodatkowa czteromiesięczna odprawa w przypadku rozwiązania umowy o pracę w drodze wypowiedzenia lub porozumienia z przyczyn niedotyczących pracowników.
  2. 10% dodatek do wynagrodzenia dla pracowników, których wynagrodzenie jest niższe niż 3.000 zł z tytułu każdej zmiany zakresu czynności i/lub zmiany nazwy stanowiska dla pracowników, w tym każdej zmiany, która wystąpiła w okresie od 1 stycznia 2014 r.
  3.Podwyżki wynagrodzeń za pracę w roku 2017:
  a). Pracownicy podstawowi wszystkich grup płacowych w wysokości 350 zł brutto.
  b). Kierownicy sklepów, stoisk oraz zastępcy kierowników w wysokości 200 zł brutto).
  c). Nagrody jubileuszowe w wysokości:
  - 5 lat pracy – 50%,
  - 10 lat pracy -100%,
  - 15 lat pracy – 150%,
  - 20 lat pracy – 200%,
  - 25 lat pracy – 250%,
  - 30 lat pracy – 300%,
  - 35 lat pracy – 350%
  - 40 lat pracy- 400%, podstawowego wynagrodzenia brutto.
  d).Wnioskujemy o podwyższenie wynagrodzeń od 1 marca 2017 roku.

  Na wniosek Pracodawcy, kolejne spotkanie odbędzie się 7 marca 2017 r., w Krakowie, przedstawiciele Pracodawcy poinformowali nasz zespół negocjacyjny, że z uwagi na wcześniej zaplanowane spotkania nie jest możliwy krótszy termin drugiej tury rozmów .


 • Planowanie urlopów!

  2017-01-26


  Art. 163. § 1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 167 -2.

  Art. 167 - 2. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

  Art. 167 -3. Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

  Art. 168. Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 167 - 2.

  Co to oznacza? To oznacza, że urlop na żądanie np. z roku 2016 jest urlopem, który można wykorzystać do końca roku 2017 i możemy planować ten urlop w planie urlopów na 2017. Nie musimy wykorzystywać tego urlopu w pierwszej kolejności, ponieważ nie traktuje się urlopu na żądanie z roku poprzedniego, jako zaległy urlop wypoczynkowy!

  Proszę o zapoznanie się z artykułem!!!!!!

  http://www.rp.pl/Kadry/306259986-Zalegly-urlop-na-zadanie---do-kiedy-mozna-wybrac.html


 • Zgłoszenie sporu zbiorowego!

  2017-01-05


 • Wygrana w Rejonowym Sądzie Pracy!

  2016-12-29


  29 grudnia 2016 r., w Rejonowym Sądzie Pracy w Łodzi, zapadł wyrok w sprawie Magdaleny Zydler, Sąd przywrócił do pracy naszą koleżankę z Zarządu Związku. (Czekamy na uprawomocnienie wyroku.)

  Przypominamy:

  W dniu 27 marca 2015 r., została wyrzucona z pracy wieloletnia działaczka związkowa, z-ca Przewodniczącej i członek Prezydium Magdalena Zydler z powodu rzekomego ujawnienia poufnych informacji przedsiębiorstwa oraz korzystanie z narzędzi dostarczonych przez pracodawcę w celach innych niż służbowe.


 • Życzenia Świąteczne składa Zarząd Związku

  2016-12-22


 • Postulaty ws. dodatkowych odpraw dla zwalnianych Pracowników!

  2016-12-06


  Zarząd TESCO /Polska/ Sp. z o. o.
  Kraków ul. Kapelanka 56

  Organizacja Zakładowa „NSZZ Solidarność” przy TESCO Polska sp. z o. o., wnosi o przyznanie dodatkowej odprawy w wysokości czterokrotnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, dla wszystkich pracowników zwalnianych z TESCO Polska z przyczyn niedotyczących pracowników.

  Wyznaczamy 14 dniowy termin na realizację powyższego postulatu.


 • Opinia "Solidarności" ws. planowania urlopów wypoczynkowych na rok 2017

  2016-11-21


  Podczas spotkania z Pracodwcą w Krakowie 27 października 2016 r, Pracodawca zwrócił się z prośbą do "Solidarności"o wydanie opinii ws. planowania urlopów wypoczynkowych w listopadzie 2016 r., na rok 2017.
  "S" negatywnie zaopiniowała działania Pracodawcy między innymi z uwagi na zbyt wczesny termin, co może umożliwić zaplanowanie w rodzinach wspólnego wypoczynku.
  Zwróciliśmy uwagę także na wieloletnie zasady i praktyki podczas planowania urlopów wypoczynkowych.


 • Odpowiedź Pracodawcy dot. dodatkowych obowiązków - sprzątanie kas oraz Punktu Obsługi Klienta

  2016-11-21


  Szanowni Państwo,
  W nawiązaniu do tematu sprzątania kas i POK poruszonego w Państwa piśmie do Pracodawcy z 7 listopada 2016 informujemy, że w komunikacie odnośnie sprzątania stanowisk pracy w dziale obsługi klienta, który otrzymały sklepy w sierpniu tego roku Pracodawca chciał podkreślić i przypomnieć o obowiązku utrzymywania miejsca pracy w czystości. Każdy pracownik naszej firmy w swoim opisie stanowiska ma zapis o utrzymywaniu swojego stanowiska pracy w czystości, również koledzy i koleżanki z biur. Nie oczekujemy od koleżanek i kolegów z działów obsługi klienta żeby wykonywali coś więcej niż do tej pory, jeżeli chodzi o utrzymywanie miejsca pracy w czystości. Jeżeli mają Państwo informacje, że od kolegów w sklepach wymagane są obowiązki niemieszczące się w zakresie utrzymania stanowiska pracy w czystości, prosimy o kontakt. Przy każdym niepokojącym sygnale będziemy podejmować interwencję.
  Proszę o zgłoszenia i informację jeżeli w sklepach przełożeni od sierpnia 2016 r., zlecają Wam prace dodatkowe na kasach i POK, dot. utrzymania w czystości miejsca pracy.

  elzbieta.jakubowska61@wp.pl


 • Pismo z 7 listopada 2016 r.

  2016-11-07

 • Nieprawidłowo wprowadzone nazewnictwo stanowisk pracy!

  2016-10-26


  Treść pisma skierowanego do Pracodawcy 25 października 2016 r.

  Szanowni Państwo,
  OZ NSZZ „Solidarność” przy TESCO Polska sp. z o. o., zwraca się z prośbą o wyjaśnienie z jakich przyczyn nie zostało wykonane zalecenie Państwowej Inspekcji Pracy z 2014 r. dot. zmiany nazewnictwa stanowisk pracy w TESCO Polska sp. z o. o.., które brzmi:
  cyt: „ dostosowanie treści umów o pracę pracowników , do źródła prawa zakładowego jakim jest Regulamin Wynagradzania, a także wyeliminowania z obrotu prawnego wszystkich dokumentów sprzecznych z treścią obowiązującego Regulaminu wynagradzania, prawidłowo uzgodnionego z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi oraz wystąpienie o wprowadzenie wszelkich zmian do Regulaminu Wynagradzania w uzgodnieniu z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi”.
  Uprzejmie wnosimy o przekazanie powyższych informacji do 28 października 2016 r


 • Komisja BHP

  2016-10-20


  Treść pisma skierowanego do przedstawicieli Pracodawcy:

  Szanowni Państwo,
  OZ NSZZ „Solidarność” przy Tesco Polska sp. z o. o., informuje, iż do Komisji Zakładowej dotarły zgłoszenia, że Pracodawca oczekuje od Społecznych Inspektorów Pracy w sklepach, podpisania i akceptacji Karty Wyników Oceny Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy, które nie istnieją w Regulaminie Wynagradzania w związku z tym kwestionujemy powyższe działania.
  Ponadto, chcielibyśmy zwrócić Państwu uwagę, że w zakładzie pracy zatrudniającym powyżej 250 pracowników jest jedna Komisja BHP, a Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” jest członkiem tej Komisji i tylko ta Komisja może pracować nad Oceną Ryzyka Zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w Tesco Polska zgodnych z umową o pracę oraz zakresem obowiązków.
  Pracę Komisji w sklepach traktujemy jako pracę uzupełniającą, ale bez umocowań w prawie.


 • Informacja dla Społecznych Inspektorów Pracy!

  2016-10-20


  SPOŁECZNI INSPEKTORZY PRACY!

  Jeżeli nie uczestniczycie w Zespole oceniającym ryzyko zawodowe na poszczególnych stanowiskach pracy, nie jesteście zobowiązani do podpisywania Wyników Oceny Ryzyka Zawodowego.

  Kto dokonuje oceny ryzyka zawodowego?

  Polska Norma 18002:2011 zaleca, aby osoba lub zespół dokonujący oceny ryzyka zawodowego znali zasady oceny ryzyka zawodowego oraz posiadali wiedzę niezbędną do przeprowadzenia analizy zagrożeń, jak również potrafili ocenić skutki i prawdopodobieństwo zdarzenia wypadkowego. W skład zespołu oceniającego ryzyko zawodowe mogą wchodzić:
  pracodawca;
  lekarz medycyny pracy;
  pracownik służby bhp (z lub spoza zakładu pracy);
  kierujący pracownikami, dla których ryzyko zawodowe jest oceniane;
  przedstawiciel pracowników (np. społeczny inspektor pracy).


 • Prawo - Zespół powypadkowy

  2016-10-20


  Zespół powypadkowy - powołanie i kompetencje

  W sytuacji, gdy pracownik ulega wypadkowi przy pracy pracodawca musi wypełnić szereg obowiązków nałożonych na niego przez regulacje prawa pracy. Jednym z nich jest m.in. powołanie zespołu powypadkowego. Przyjrzyjmy się szczegółowym przepisom w tym zakresie. Wypadek przy pracy generuje po stronie pracodawcy różne powinności. Najogólniejsze z nich wynikają z Kodeksu pracy. Konkretyzuje je m.in. rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (dalej: „rozporządzenie”). W tymże akcie ustawodawca zawarł również przepisy mówiące o zasadach powołania i kompetencjach jednostki nazywanej „zespołem powypadkowym”.

  Skład zespołu powypadkowego

  W razie zaistnienia wypadku przy pracy jednym z najistotniejszych obowiązków pracodawcy jest ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia. W tym celu musi powołać właśnie zespół powypadkowy. Co do zasady w jego skład wchodzą (§ 3 rozporządzenia):
  pracownik służby bhp,
  społeczny inspektor pracy.

  W przypadku, gdy na pracodawcy nie ciąży wynikający z art. 23711 § 1 K.p. obowiązek tworzenia służby bhp, skład zespołu powypadkowego tworzą (§ 4 ust. 1 rozporządzenia):
  pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp, albo specjalista spoza zakładu pracy,
  społeczny inspektor pracy.

  Natomiast w firmie, w której nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast społecznego inspektora pracy wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp, zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia w tej dziedzinie (§ 4 ust. 4 rozporządzenia).

  Może się jednak zdarzyć, że pracodawca ze względu na małą liczbę zatrudnionych nie będzie w stanie dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w dwuosobowym składzie. Wówczas okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy powinien ustalić zespół powypadkowy w składzie (§ 5 rozporządzenia):
  pracodawca oraz
  specjalista spoza zakładu pracy.

  Zakres kompetencji

  Zespół powypadkowy musi przystąpić do działania niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku. Na jego barkach spoczywa ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, a w szczególności (§ 6 ust. 1 rozporządzenia):
  dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku, jeżeli jest to konieczne, sporządzenie szkicu lub wykonanie fotografii miejsca wypadku,
  wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli pozwala na to stan jego zdrowia,
  zebranie informacji dotyczących zdarzenia od świadków wypadku,
  zasięgnięcie opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku,
  zebranie innych dowodów dotyczących zajścia,
  dokonanie prawnej kwalifikacji wypadku zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  określenie środków profilaktycznych oraz wniosków, w szczególności wynikających z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.

  Wszelkich ustaleń zespół powypadkowy powinien dokonywać w oparciu o materiały zebrane przez organy, które prowadzą dochodzenie lub śledztwo w danej sprawie, o ile oczywiście materiały te mogą zostać udostępnione (§ 6 ust. 3 rozporządzenia).

  Ponadto przy ustaleniu przyczyn wypadku, który miał rozmiary katastrofy albo też spowodował zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, zespół powypadkowy może wykorzystywać również materiały zgromadzone przez zespół specjalistów, powołany przez właściwego ministra, wojewodę lub organ sprawujący nadzór określony w art. 23714 K.p. (§ 6 ust. 4 rozporządzenia).

  Jeżeli do wypadku doszło na terenie innej firmy, powołanie zespołu powypadkowego leży w gestii pracodawcy poszkodowanego. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku odbywa się wówczas w obecności przedstawiciela pracodawcy, na którego terenie miał miejsce wypadek (§ 7 ust. 1 rozporządzenia).

  Sporządzenie protokołu

  Prace zespołu wypadkowego uwieńczone zostają sporządzeniem protokołu powypadkowego, który powinien powstać w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Wzór protokołu ustala minister właściwy do spraw pracy na podstawie art. 237 § 2 K.p. (§ 8 ust. 1 rozporządzenia).

  Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku może niekiedy zostać utrudnione (np. ze względu na zły stan zdrowia poszkodowanego), co w konsekwencji uniemożliwi sporządzenie protokołu w ustawowym terminie. W takiej sytuacji przepisy pozwalają, aby protokół powypadkowy powstał później. Trzeba jednak pamiętać, że przyczyny tego opóźnienia powinny zostać zawarte w treści protokołu powypadkowego (§ 8 ust. 2 rozporządzenia).

  Co ważne, członek zespołu wypadkowego może zgłosić do protokołu zdanie odrębne, które wymaga jednak uzasadnienia. W razie rozbieżności w opiniach członków zespołu o ostatecznej treści protokołu decyduje pracodawca (§ 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia).

  Jeszcze przed zatwierdzeniem protokołu przez pracodawcę z treścią dokumentu należy zapoznać poszkodowanego lub rodzinę zmarłego pracownika. Zespół powypadkowy powinien dopilnować również, aby pracownik miał świadomość swego prawa do zgłaszania zastrzeżeń i uwag do ustaleń protokołu. Podobne uprawnienie przysługuje również rodzinie zmarłego (§ 10 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia).

  Protokół powinien zostać sporządzony w niezbędnej ilości egzemplarzy i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową niezwłocznie trafić do rąk pracodawcy, który musi go zatwierdzić (§ 8 ust. 3 rozporządzenia). Do dokumentacji powypadkowej w szczególności należą:
  zapis wyjaśnień poszkodowanego,
  zapis informacji uzyskanych od świadków wypadku,
  pisemna opinia lekarza lub innych specjalistów,
  szkice lub fotografie miejsca wypadku,
  odrębne zdanie złożone przez członka zespołu powypadkowego,
  ewentualne uwagi i zastrzeżenia poszkodowanego bądź członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika.

  Protokół powypadkowy pracodawca powinien zatwierdzić nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia. W razie, gdy poszkodowany lub członkowie rodziny zmarłego pracownika zgłosili zastrzeżenia do protokołu albo protokół nie odpowiada warunkom narzuconym przez rozporządzenie, pracodawca zwraca nie zatwierdzony dokument zespołowi powypadkowemu w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go. Po dokonaniu stosownych uzupełnień i wyjaśnień zespół powypadkowy winien sporządzić (nie później niż w ciągu 5 dni) nowy protokół i przekazać go pracodawcy wraz z protokołem, który nie został uprzednio zatwierdzony (§ 12 ust. 1- 3 rozporządzenia).

  Już zatwierdzony protokół pracodawca niezwłocznie powinien przekazać poszkodowanemu, a w razie gdy doszło do wypadku śmiertelnego- członkom rodziny zmarłego pracownika (§ 13 ust. 1 rozporządzenia).

  Jeżeli protokół dotyczy wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego jego egzemplarz musi trafić również do właściwego inspektora pracy. Warto tu dodać, że inspektor pracy ma prawo zwrócić protokół pracodawcy, jeśli uzna, że zawiera on ustalenia naruszające uprawnienia pracownika albo nieprawidłowe wnioski profilaktyczne. W takiej sytuacji pracodawca ma 5 dni na uzupełnienie i wyjaśnienie kwestionowanych przez inspektora postanowień dokumentu (§ 13 ust. 2 i § 14 rozporządzenia).

  Protokół powypadkowy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową należy przechowywać przez okres 10 lat (§ 15 rozporządzenia).

  WAŻNE!

  Jeżeli w treści protokołu powypadkowego znajdzie się stwierdzenie, że wypadek nie był wypadkiem przy pracy albo że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących z tytułu wypadku, to nie może ono zostać pozostawione bez szczegółowego uzasadnienia i wskazania dowodów będących podstawą takiego stwierdzenia (§ 11 ust. 1 rozporządzenia).


 • KOLEJNE PISMO WS. SPRZĄTANIA KAS I POK!

  2016-10-18


  Tesco (Polska) sp. z o. o.
  ul. Kapelanka 56
  30 – 347 Kraków

  OZ NSZZ „Solidarność” przy Tesco Polska sp. z o. o., odpowiadając na otrzymane pismo z dnia 16 września 2016 r., dot. zmian w zakresie sprzątania - Kasy oraz POK, stoi na stanowisku, że jednym z istotnych warunków pracy, które musi określać umowa o pracę jest jej rodzaj. Pracodawca do każdego rodzaju pracy określił możliwie szczegółowo zakres obowiązków, który należy indywidualnie do konkretnego stanowiska pracy i specyfiki pracy. Zakres obowiązków stanowi integralną część umowy i nie może on wykraczać poza ramy wynikające z uzgodnionego rodzaju pracy.
  Obecnie nastąpiła próba przeniesienia części obowiązków firmy sprzątającej i przypisanie ich do stanowisk rodzajowo innych tzn. Pracowników Kas oraz Punktu Obsługi Klienta cyt. zapisy wytycznych przesłane do sklepów: „ Pod dokonaniu weryfikacji zadań, związanych ze sprzątaniem, które są wykonywane przez firmę sprzątającą, podjęto decyzję o zmniejszeniu ilości godzin pracy firmy sprzątającej i przeniesieniu koniecznych zadań na pracowników TESCO”.
  Pracodawca powinien unikać zmian zakresu obowiązków pracownika, które w rzeczywistości będą stanowiły ukrytą formę zmiany umowy o pracę, poprzez nałożenie na pracownika obowiązków niemieszczących się w granicach rodzaju umówionej pracy.
  W naszej opinii dla pracowników działu Kas i POK, zmianie ulega rodzaj wykonywanej pracy określonej w umowie o pracę.
  Działając na podstawie przepisu art. 26 pkt 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r., o związkach zawodowych, wzywamy do odstąpienia od nakładania dodatkowych obowiązków pracownikom Kas i Punktu Obsługi Klienta.


 • Kolejne wysłane pismo dot. rozszerzenia zakersu obowiązków pracownikom Przyjęcia Towaru

  2016-10-08


  Tesco (Polska) sp. z o. o.
  ul. Kapelanka 56
  30 – 347 Kraków

  OZ NSZZ „Solidarność” przy Tesco Polska sp. z o. o., odnosząc się do otrzymanego pisma z dnia 4 października 2016 r., dot. rozszerzenia zakresu obowiązków w dziale Przyjęcia Towaru, stoi na stanowisku, że jednym z istotnych warunków pracy, które musi określać umowa o pracę jest jej rodzaj.
  Pracodawca do każdego rodzaju pracy określił możliwie szczegółowo zakres obowiązków, który należy indywidualnie do konkretnego stanowiska pracy i specyfiki pracy. Zakres obowiązków stanowi integralną część umowy i nie może on wykraczać poza ramy wynikające z uzgodnionego rodzaju pracy.
  Od początku istnienia firmy TESCO Polska obowiązki pracowników ochrony polegały m.in. na otwieraniu i zamykaniu bramy na placu manewrowym dostawców towaru, obsługa platform przeładunkowych, wpuszczaniu i wypuszczaniu na plac manewrowy dostawców towaru, weryfikowaniu listy kierowców, odpowiedzialność za rejestr dostaw, a także plombowanie i rejestr plomb zabezpieczających oraz wydawanie odpadów kategorii I.
  Obecnie nastąpiła likwidacja tych stanowisk i próba przeniesienia części obowiązków pracowniczych i przypisanie ich do stanowisk rodzajowo innych. Trudno zaprzeczyć, że rozszerzeniu uległ zakres obowiązków pracowników przyjęcia towarów, którym dopisano czynności wykonywane przez pracowników, którzy rodzajowo inną wykonywali pracę.
  Pracodawca powinien unikać zmian zakresu obowiązków pracownika, które w rzeczywistości będą stanowiły ukrytą formę zmiany umowy o pracę, poprzez nałożenie na pracownika obowiązków niemieszczących się w granicach rodzaju umówionej pracy.
  W naszej opinii dla pracowników działu Przyjęcia Towaru, ewidentnie zmianie ulega rodzaj wykonywanej pracy określonej w umowie o pracę.
  Działając na podstawie przepisu art. 26 pkt 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.,o związkach zawodowych. Uprzejmie wzywamy do odstąpienia od rozszerzana zakresów obowiązków pracownikom działu Przyjęcia Towaru.


 • Zastrzeżenia do przekazywania dodatkowych obowiązków Pracownikom PT

  2016-10-06


  Wrocław, 28 wrzesień 2016 r.

  Zarząd Tesco (Polska) sp. z o. o.
  Kraków ul. Kapelanka 56

  OZ NSZZ „Solidarność” przy Tesco /Polska/ sp. z o. o., działając na podstawie przepisu art. 26 pkt 3 ustawy o związkach zawodowych, uprzejmie informuje o kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów prawa pracy. Uprzejmie wzywamy do odstąpienia od przekazywania dotychczasowych obowiązków tzw. Ochrony/Magazyn Pracownikom Przyjęcia Towaru polegających między innymi na:

  – otwierania i zamykania bramy dostawcą towaru (wpuszczenie i wypuszczanie dostawców),
  – kontrola i zakładanie/ściąganie plomb przy dostawach centralnych między innymi: Teresin, Gliwice, Frigo, Wolbórz,
  – wydawanie odpadów.

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie Państwa stanowisko w poniższych kwestiach, w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

  1. Wprowadzone zmiany realizowane są z naruszeniem przepisów prawa pracy. Zlecone czynności wykraczają poza umówiony rodzaj pracy. Nie nastąpiło żadne zdarzenie prawne, które sankcjonowałoby zaistniałe zmiany w sposób zgodny z przepisami prawa pracy. Jednostronne wprowadzenie zmian przez pracodawcę, dla swej poprawności wymaga, żeby mieściło się w zakresie umówionego rodzaju pracy. Tak niejest w przedmiotowym stanie faktycznym, w zakresie pracowników, którzy mają wykonywać pracę, którą dotychczas wykonywali pracownicy ochrony na magazynie.
  2. Pracownicy którzy mają świadczyć dodatkową pracę nie przeszli szkolenia BHP w tym zakresie, ani okoliczność świadczenia tego rodzaju pracy nie była przedmiotem okresowych badań lekarskich.
  3. Wskazujemy, że świadczenie dodatkowej, rodzajowo odmiennej pracy od umówionej,może stanowić o powstaniu po stronie pracownika roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie za świadczoną pracę w tym zakresie. Brak wypłaty takiego dodatkowego wynagrodzenia może stanowić po Państwa stronie o nieprawidłowym naliczaniu i wypłacaniu wynagrodzenia


 • Zastrzeżenia "S" do klauzuli o przyjęciu odpowiedzialności!

  2016-10-06


  Zarząd Tesco Polska sp. z o,o.
  Kraków ul. Kapelanka 56

  dot. klauzuli o przyjęciu odpowiedzialności w opisach stanowisk,
  OZ NSZZ Solidarność, działając na podstawie przepisu art. 26 pkt 3 ustawy o związkach zawodowych (uzz), uprzejmie informuje o kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a to w zakresie zgodności klauzuli o przyjęciu odpowiedzialności z przepisem art. 42 kodeksu pracy (kp). Naszą wątpliwość budzi uprawnienie bezpośredniego przełożonego w zakresie polecania wykonywania dodatkowych czynności nieobjętych zakresem obowiązków pracownika, stosownie do zmieniających się wymagań biznesowych. Kompetencja ta wydaje się być sformułowana z przekroczeniem granic określonych w przepisie art. 42 kp.

  Wzywamy do niezwłocznego doprecyzowania jej brzmienia w taki sposób, żeby nie naruszała regulacji prawa pracy. Uprzejmie wnosimy o przedstawienie Państwa pisemnego stanowiska w tym zakresie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.


 • Zmiany w zakresie sprzątania - Kasy i Punkt Obsługi Klienta

  2016-10-06


  Kraków, 7 września 2016 r.

  Zarząd Tesco (Polska) sp. z o. o.
  Kraków ul. Kapelanka 56

  OZ NSZZ Solidarność Pracowników Tesco (Polska) sp. z o. o., działając na podstawie przepisu art. 26 pkt 3 ustawy o związkach zawodowych, uprzejmie informuje o kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a to w zakresie zmiany w zakresie sprzątania – kasy, POK.
  Uprzejmie wzywamy do odstąpienia od wdrożenia zmian w zakresie sprzątania kas i POK lub przedstawienia Państwa stanowiska w niżej przedstawionych kwestiach, w to w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

  1. Wprowadzone zmiany realizowane są z naruszeniem przepisów prawa pracy. Zlecone czynności wykraczają poza umówiony rodzaj pracy.
  Nie nastąpiło żadne zdarzenie prawne, które sankcjonowałoby zaistniałe zmiany w sposób zgodny z przepisami prawa pracy. Jednostronne wprowadzenie zmian przez pracodawcę, dla swej poprawności wymaga, żeby mieściło się w zakresie umówionego rodzaju pracy. Tak nie jest w przedmiotowym stanie faktycznym, w zakresie pracowników, którzy mają wykonywać pracę polegającą na sprzątaniu.
  2. Pracownicy którzy mają świadczyć pracę polegającą na sprzątaniu nie przeszli szkolenia BHP w tym zakresie, ani okoliczność świadczenia tego rodzaju pracy nie była przedmiotem okresowych badań lekarskich.
  3. Wskazujemy, że świadczenie dodatkowej, rodzajowo odmiennej pracy od umówionej, może stanowić o powstaniu po stronie pracownika roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie za świadczoną pracę w tym zakresie. Brak wypłaty takiego dodatkowego wynagrodzenia może stanowić po Państwa stronie o nieprawidłowym naliczaniu i wypłacaniu wynagrodzenia.


 • Zamknięcie 7 stoisk Bistro

  2016-10-06


  W dniu 6 października 2016 r., otrzymaliśmy pismo o poniższej treści:

  Szanowni Państwo,

  Chciałabym Państwa poinformować, iż po przeprowadzeniu analiz profitowości została podjęta decyzja o zamknięciu stoiska Bistro w 7 naszych Hipermarkatach. Zamknięcie nastąpi z dniem 1 listopada.
  Koleżanki i Koledzy, pracujący obecnie przy obsłudze klienta na Bistro, po zmianie, będą mieli zapewnioną pracę w innych obszarach sklepu.

  HM LODZ WIDZEW
  HM RUDA SLASKA
  HM KALISZ WP
  HM MIELEC
  HM WROCLAW MARINO
  HM TARNOW PIECHOTY
  HM NOWY SACZ BP


 • Zapomoga materialna Rezerwa Nadzwyczajna ZFŚS

  2016-09-30

  Koleżanki i Koledzy!


  Zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych par. 27 pkt.3, gdy sytuacja osoby ubiegającej się o pomoc jest wyjątkowo trudna a Komisja danej jednostki (np. w sklepie), przyznała świadczenie w wysokości co najmniej 80 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę brutto, osoba uprawniona do pomocy materialnej, może zwrócić się do Komisji Kwalifikacyjnej ZFŚS ds. Rezerw Nadzwyczajnych z uzasadnionym wnioskiem o przyznanie dodatkowego świadczenia.
  Świadczenie takie pokrywane jest z puli środków rezerwy nadzwyczajnej, aby ubiegać się o w/w pomoc należy wypełnić wniosek o pomoc - rezerwa nadzwyczajna.
  Wnioski są w dyspozycji w waszych miejscach pracy. Jeżeli potrzebujecie dodatkowych informacji prosimy o kontakt nr. tel: 663-045-794


 • Nowy właściciel - stoiska Optyk

  2016-08-19


  Komunikat!

  Przekazujemy informację otrzymaną pisemnie w dniu 16 sierpnia 2016 r., od Menadżera Personalnego Tesco Polska.
  "Chciałabym potwierdzić, że została podjęta decyzja o przejściu działów „Optyk” na innego pracodawcę, którym będzie firma MLV 109 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przejęcie zaplanowane jest w terminie 3 października do 14 października 2016 roku.
  Wierzymy, że przekazanie tej części biznesu firmie specjalistycznej, pozwoli nam, skupić się na podstawach naszej detalicznej działalności, a jednocześnie zapewni naszym klientom profesjonalne usługi w działach optycznych pod szyldem nowej firmy, znajdujących się na terenie Hipermarketów Tesco.

  Zmiana będzie dotyczyła stoisk Optyk w lokalizacjach:

  1. Bielsko-Biała, ul. Warszawska 180
  2. Częstochowa, ul. Drogowców 43
  3. Gliwice, ul. Łabędzka 26
  4. Katowice, ul. Chorzowska 107
  5. Leszno, ul. Poznańska 3
  6. Lublin, ul. Orkana 4
  7. Łódź Bałuty, ul. Pojezierska 93
  8. Nowy Sącz, ul. Prażmowskiego 11
  9. Ostrów Wielkopolski, ul. Kaliska 120
  10.Poznań, ul. Serbska 7
  11.Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 13
  12.Suwałki, ul. Kościuszki 103
  13.Wrocław, ul. Czekoladowa 11
  14.Zielona Góra, ul. Energetyków 2A

  Wraz z wydaniem stoisk optycznych nastąpi w stosunku do zatrudnionych tam pracowników przejście zakładu pracy w rozumieniu art. 231 kodeksu pracy. Powyższe przejście oznacza następujące skutki dla pracowników przejmowanej części zakładu:

  a) w sferze prawnej: pracodawca przejmujący stanie się automatycznie stroną istniejących stosunków pracy i zastąpi dotychczasowego pracodawcę, jednak pracownik w okresie 2 miesięcy liczonych od przejścia części zakładu pracy ma prawo na podstawie art. 23¹ par. 4 kodeksu pracy rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia, za 7 dniowym uprzedzeniem.
  b) w sferze ekonomicznej : za zobowiązania wynikające ze stosunków pracy, powstałych przed przejściem zakładu na podmiot przejmujący dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.
  c) w sferze socjalnej: Tesco (Polska) sp. z o.o. przekaże pracodawcy przejmującemu środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przypadającej na liczbę przejmowanych pracowników (kwota zostanie odpowiednio skorygowana o należności i zobowiązania tego funduszu, według stanu na ostatni dzień miesiąca, w którym następuje przejście).

  W związku z przejściem części zakładu pracy, pracodawca przejmujący zamierza prowadzić działalność w dotychczasowym zakresie.


 • Porozumienie ws. zwolnień grupowych w działach sprzedaży internetowej

  2016-08-11


  10 sierpnia 2016 r.,we Wrocławiu, podczas spotkania pomiędzy NSZZ "Solidarność" a przedstawicielami Pracodawcy, doszło do przeprowadzenia konsultacji ws. zwolnień grupowych w działach sprzedaży internetowej w Jeleniej Górze, Wałbrzychu oraz Rzeszowie.

  W wyniku zawartego porozumienia zwalniani pracownicy otrzymają poza odprawami pieniężnymi zgodnie z art. 8 Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w wysokości:

  a. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. krócej niż dwa lata,

  b. dwu miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. od dwóch do ośmiu lat,

  c. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w Tesco Polska sp. z o.o. ponad osiem lat.

  Pracodawca przyzna pracownikom z którymi dojdzie do rozwiązania stosunku pracy następujące dodatkowe świadczenia:

  Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 2500 zł brutto.
  Zwolnienie ze świadczenia pracy od 1 września.
  Możliwość skorzystania z karty zniżkowej 10% do końca 2016 r.
  Dla osób obchodzących jubileusz pracy w 2016 r. Prezent przewidziany w procedurze.


 • Przedstawiciele Zarządu Tesco Polska nie wyrażają zgody na nagrania spotkań ze Związkami Zawodowymi

  2016-08-09

  Koleżanki i Koledzy!


  3 sierpnia 2016 r., w Krakowie doszło do spotkania pomiędzy przedstawicielami pracodawcy a związkami zawodowymi działającymi przy Tesco Polska.

  Organizacje związkowe zostały zaproszone ws. planowanych zwolnień grupowych w działach sprzedaży internetowej w Jeleniej Górze, Wałbrzychu oraz Rzeszowie.

  Przed rozpoczęciem spotkania "Solidarność" poinformowała uczestników spotkania, że przebieg konsultacji będzie nagrywany. Jednakże, pracodawca oraz pozostałe organizacje związkowe nie chciały uznać naszego prawa do rejestrowania spotkania za pomocą audio nagrania. Choć dwa wcześniejsze spotkania zostały nagrane Pracodawca zdecydował się na zakończenie spotkania nie rozpoczynając nawet konsultacji.


 • Podtrzymane wystąpienie z europejskich rad zakładowych z maja 2015 r.

  2016-08-05


  Przypominamy!

  W marcu 2016 r., Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 22 lutego 2016 r., dotyczące członkostwa w Europejskich Radach Zakładowych oraz ponowne wskazania dwóch reprezentantów spośród OZ NSZZ „Solidarność” do wzięcia udziału w spotkaniu w europejskich radach zakładowych w 2016 r., ,podtrzymała decyzję z maja 2015 r. i zwróciła pracodawcy uwagę na poniższe fakty:

  W dniu 27 marca 2015 r., została wyrzucona z pracy Magdalena Zydler z powodu rzekomego ujawnienia poufnych informacji przedsiębiorstwa oraz korzystanie z narzędzi dostarczonych przez pracodawcę w celach innych niż służbowe. Komisja Zakładowa skierowała pismo do Przewodniczącego Europejskich Rad Zakładowych TESCO z prośbą o interwencję i pomoc w przywróceniu do pracy Magdy Zydler członka Europejskich Rad Zakładowych TESCO oraz członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Europejskich Rad Zakładowych TESCO w odpowiedzi na pismo napisał: „Byłoby to zupełnie niepraktyczne, aby Europejskie Rady Zakładowe zajmowały się płacami, warunkami i okresami zatrudnienia oraz miejscowymi sporami w waszym lub jakimkolwiek innym kraju należącym do Europejskie Rady Zakładowej”.

  W związku z powyższym, Organizacja Zakładowa „Solidarność” przy TESCO /Polska/ podjęła decyzję o wystąpieniu z członkostwa w Europejskich Radach Zakładowych TESCO.


 • Świadczenia emerytalne - przypomnienie!

  2016-07-30

  Koleżanki i Koledzy!


  Przypominamy, że w dniu 31 sierpnia 2016 r. upłynie termin składania wniosków ws. przejścia na świadczenia emerytalne na warunkach dotyczących zwolnień grupowych. Wszystkie osoby, które chcą skorzystać z powyższej możliwości, spełniające warunki do otrzymania świadczeń, proszone są o składanie pisemnych wniosków w swoich miejscach pracy.


 • Zwolnienia grupowe w dziale Sprzedaży Internetowej

  2016-07-30


  Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność otrzymała w dniu 29 lipca 2016 r., zawiadomienie o zamiarze rozwiązania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników z pracownikami działów Sprzedaży Internetowej w Hipermarketach Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 17, Szczawno Zdrój Wałbrzych ul. Łączyńskiego 44, Rzeszów al. Powstańców Warszawy 13.

  Przyczyną zwolnień grupowych jest zamknięcie lub zmiana organizacji Działów Sprzedaży Internetowej w hipermarketach Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 17, Szczawno Zdrój Wałbrzych ul. Łączyńskiego 44, Rzeszów al. Powstańców Warszawy 13, w związku z przyczynami ekonomicznymi.

  W najbilższm czasie odbędzie się spotkanie w ramach konsultacji ws. planowanych zwolnień grupowych.


 • Brak porozumienia ws. kolejnych zwolnień grupowych

  2016-07-18


  Prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem dotyczącym zwolnień grupowych.

  Komunikat 18 lipca 2016 r. ws. zwolnień grupowych


 • 7 sklepów formatu supermarket do zamnięcia!

  2016-07-06


  28 czerwca 2016 r., NSZZ "Solidarność" otrzymała zawiadomienie o zamiarze rozwiązania umów o pracę z przyczyn niedotyczących Pracowników z powodu zamknięcia 7 sklepów formatu supermarket w Tesco Polska.

  5 lipca 2016 r. w Krakowie odbyło się spotkanie pomiędzy Pracodawcą a Związkami Zawodowymi działającymi w Tesco Polska ws. konsultacji warunków zwolnień Pracowników z zamykanych sklepów. Podczas spotkania zostały przedstawione propozycje dotyczące dodatkowych rekompensat dla Pracowników przez przedstawicieli pracodawcy oraz przez stronę związkową.

  Konsultacje ws. zwolnień nie zostały zakończone, kolejne spotkanie odbędzie się 15 lipca 2016 r. w Warszawie.


 • Ograniczenie handlu w niedziele

  2016-06-30


  Prosimy o zapoznanie się z poniższą ulotką dotyczącą obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

  Ulotka


 • Przewodnicząca Komisji Oddziałowej

  2016-06-20

  Koleżanki i Koledzy!


  W wyniku wyborów uzupełniających w dniu 16 czerwca 2016 r., Przewodniczącą Komisji Oddziałowej przy Regionie NSZZ "Solidarność" Śląsk - Dąbrowski została Justyna Jaworska.

  Kontakt do Przewodniczącej:

  e - mail: przewodniczaca.solidarnoscslask@op.pl
  tel. 535 045 192


 • Wyrok Sądu Rejonowego w Krakowie Wydział II Karny

  2016-06-13

  Koleżanki i Koledzy!


  Wyrokiem Sądu Rejonowego w Krakowie Wydział II Karny z dnia 21 grudnia 2015 r., Elżbieta G. ówczesna Dyrektor Personala TESCO Polska, została uznana za winną tego, że jako osoba działająca w imieniu pracodawcy TESCO Polska, wbrew zakazowi wynikającemu z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, rozwiązała umowę o pracę bez wypowiedzenia z Magdaleną Zydler członkiem Komisji Zakładowej OZ NSZZ "Solidarność" przy TESCO Polska sp. z o.o., bez wymaganej zgody zakładowej organizacji związkowej, czyn ten kwalifikując jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika art. 281 pkt 3 kodeksu pracy.

  10 maja 2016 r., Sąd Apelacyjny podtrzymał decyzję Sądu Rejonowego.
  Pani Elżbieta G. obecnie w Tesco zajmuje stanowisko Dyrektor Personalnej w Europie Środkowo -Wschodniej.


 • Podwyżki 2016 r. - porozumienie

  2016-05-18

  Koleżanki i Koledzy!


  Podczas spotkania 11 maja 2016 r, w Warszawie pomiedzy związkami zawodowymi działajacymi w Tesco Polska sp. z o.o., a przedstawicielami pracodawcy doszło do podpisania porozumienia odnosnie postulatów podwyżkowych w roku 2016 w Tesco Polska.
  W wyniku negocjacji zostało wypracowane wspólne stanowisko dzięki któremu pracownicy najniżej zarabiający na stanowiskach niekierowniczych otrzymają podwyżkę w wysokości 185 złotych brutto, ponadto podwyżki wynagrodzeń będą obowiązywać od 1 lipca 2016 r., a nie jak dotychczas od 1 listopada.
  Również od 1 lipca 2016 r., zostaną zrównane stawki zasadnicze dla wszystkich lokalizacji sklepów Tesco Polska, informujemy również, ze nadal będą kontynuowane rozmowy nad wprowadzeniem zmian odnośnie nagród jubileuszowych.


 • Zwolnienia grupowe - porozumienie

  2016-05-18

  Koleżanki i Koledzy!


  Podczas spotkania 11 maja 2016 r, w Warszawie pomiedzy związkami zawodowymi działajacymi w Tesco Polska sp. z o.o., a przedstawicielami Pracodawcy doszło do podpisania porozumienia odnosnie zwolnień grupowych w Tesco Polska sp. z o.o.

  W wyniku porozumienia zwalniani pracownicy poza odprawami pieniężnymi zgodnie z art. 8 Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, otrzymają dodatkowe świadczenia:

  1000 zł brutto jednorazowego świadczenia, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 2 lata,
  1500 zł brutto jednorazowego świadczenia, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 8 lat,
  2500 zł brutto jednorazowego świadczenia, jeśli pracownik był zatrudniony ponad 8 lat.

  a) Mozliwość skorzystania z karty znizkowej 10 % do końca roku 2016.
  b) Dla osób obchodzących jubileusz pracy w roku 2016 - prezent przewidziany w procedurze.

  Postanowienia dodatkowe:

  1. Wszystkie osoby spełniające warunki do otrzymania świadczeń emerytalnych , na podstawie złożonego do Pracodawcy wniosku, będą mogły odejść z firmy na warunkach dotyczących zwolnień grupowych.
  2. Wszyscy pracownicy z którymi zostanie rozwiązana umowa o pracę będą zwolnieni ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.


 • Spotkanie 11 maja 2016 - porozumienia

  2016-05-12


  11 maja 2016 r. w Warszawie odbyło się spotkanie między Związkami Zawodowymi działających w Tesco Polska a przedstawicielami Pracodawcy. Spotkanie było kontynuacją negocjacji płacowych w roku 2016 oraz konsultacji dotyczących zmian struktur w zarządzaniu w Tesco Polska.
  W wyniku negocjacji doszło do podpisania Porozumienia ws. postulatów podwyżkowych w roku 2016 oraz do Porozumienia dotyczącego zmian w strukturach zarządzania Tesco Polska. Szczegóły dotyczące wynegocjowanych warunków płacy oraz zmiany struktur podamy w odrębnym komunikacie.


 • Korzystaj ze swoich praw!

  2016-05-10

  INFORMUJEMY I PRZYPOMINAMY!


  Członkowie Związku NSZZ "Solidarność" mogą bezpłatnie korzystać z pomocy prawnej. Działy prawne znajdują się przy Zarządach Regionów NSZZ "Solidarność" niemal w każdym mieście w Polsce.
  Działy prawne przy Zarządach Regionu "S" są czynne w większości od godziny 8:00 do 16:00.
  Ponadto Liderzy naszego Związku posiadają karty AVAILO uprawniające do korzystania z pomocy prawnej przez telefon i internet od godziny 8:00 do 20:00.

  Korzystaj ze swoich praw!


 • Informacja ze spotkania 6 maja 2016 r.

  2016-05-07

  Koleżanki i Koledzy!


  6 maja 2016 r., w Krakowie doszło do spotkania pomiędzy wszystkimi Organizacjami związkowymi działającymi w Tesco Polska a przedstawicielami Pracodawcy.
  Podczas spotkania Organizacje Związkowe zostały poinformowane o planowanych zmianach w zarządzaniu strukturalnym w sklepach formatu HM i CHM, działach sprzedaży internetowej oraz w sposobie zarządzania w Magazynie Centralnym w Teresinie.
  Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się 11 maja 2016 r., w Warszawie.

  W następnej części spotkania zostały zaprezentowane aktualne wyniki finansowe firmy oraz omówiono udział TESCO Polska w rynku detalicznym. Następnie Pracodwca przekazał stronie związkowej propozycje podwyżek wynagrodzeń w roku 2016 r.
  Rozmowy ws. podwyżek wynagrodzeń w roku 2016, będą kontynuowane w dniu 11 maja 2016 r.


 • Spotkanie ws. wynagrodzeń

  2016-04-27

  Koleżanki i Koledzy!


  6 maja 2016 r., w Krakowie odbędzie się spotkanie przedstawicieli wszystkich Organizacji Związkowych z przedstawicielami Pracodawcy.

  Tematy spotkania:

  1. Prezentacja wyników firmy.
  2. Wynagrodzenia.
  3. Sprawy bieżące.


 • Wyrzucenie z pracy Magdy Zydler

  2016-04-27


  19 kwietnia 2016 r., w Sądzie Rejonowym w Łodzi odbyła się druga część rozprawy z powództwa Magdaleny Zydler przeciwko Tesco Polska Sp. z o.o, sprawa dotyczy przywrócenia Magdy do pracy.

  Przypominamy:

  W dniu 27 marca 2015 r., została wyrzucona z pracy z-ca przewodniczącej i członek Prezydium Magdalena Zydler z powodu rzekomego ujawnienia poufnych informacji przedsiębiorstwa oraz korzystanie z narzędzi dostarczonych przez pracodawcę w celach innych niż służbowe.

  Ciąg dalszy procesu 4 października 2016 r.


 • Poznaj swoje prawa!

  2016-04-18


  Czy pracodawca może zmienić termin zaplanowanego urlopu?
  Urlop wypoczynkowy powinien być udzielony w terminie ustalonym wspólnie przez pracodawcę i pracownika. Pod pewnymi warunkami możliwe jest jednak przesunięcie urlopu przez pracodawcę.
  Możliwość taka jest przewidziana tylko ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy. W tym przypadku oceny okoliczności uzasadniających modyfikację dokonuje pracodawca, podejmując następnie decyzję o zmianie terminu urlopu. Należy podkreślić, że przesunięcie uzasadniają tylko potrzeby szczególne, czyli wyjątkowe z punktu widzenia organizacji procesu pracy. Mogą to być takie zdarzenia, jak choroba innego pracownika czy kontrola wymagająca obecności pracownika mającego zaplanowany urlop. Przesunięcia terminu urlopu nie uzasadniają natomiast normalne potrzeby pracodawcy, których istnienie można było przewidzieć, uwzględniając je przy planowaniu urlopów.
  Modyfikacja terminu urlopu pomimo braku szczególnych potrzeb pracodawcy może być uznana za naruszenie przepisów urlopowych.


 • Ruchomy czas pracy!

  2016-04-16


  Ruchomy czas pracy to potoczna nazwa rozkładu, który przewiduje różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy w poszczególnych dobach.
  Wprowadzenie ruchomego czasu pracy w firmie wymaga zawarcia przez pracodawcę porozumienia ze związkami zawodowymi przedstawicielami pracowników.
  Z wnioskiem o zastosowanie ruchomego czasu pracy może również wystąpić sam pracownik.

  Ruchomy czas pracy znosi godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia doby pracowniczej.
  Praca w ruchomym czasie pracy umożliwia rozpoczynanie pracy naprzykład w godzinach:
  Piątek od godz. 13:45 do 22:00
  Sobota od godz. 10:00 do 16:15
  NSZZ "Solidarność" nie wyraziła zgody na ruchomy czas pracy!


 • Życzenia Świąteczne składa Zarząd Związku

  2016-03-25


 • Odpowiedź Zarządu TECO ws. postulatów podwyżkowych na rok 2016

  2016-03-19


 • Podtrzymane wystąpienie z uczestnictwa w europejskich radach zakładowych TESCO

  2016-03-18


  Poniżej zamieszczamy treść pisma skierowanego do Dave Morrisa oraz Dyrektor Personalnej TESCO 13 marca 2016 r., w związku z tym że Komisja Zakładowa nie wyraziła zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Magdaleną Zydler.

  Zarząd/TESCO (Polska) Sp. z o.o.
  Kraków ul. Kapelanka 56
  Pani Dyrektor Personalna
  Elżbieta Gołąb

  Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 22 lutego 2016 r., dotyczące członkostwa w Europejskich Radach Zakładowych oraz wskazania dwóch reprezentantów spośród OZ NSZZ „Solidarność” pragnie zwrócić uwagę na poniższe fakty.

  W dniu 27 marca 2015 r., została wyrzucona z pracy Magdalena Zydler z powodu rzekomego ujawnienia poufnych informacji przedsiębiorstwa oraz korzystanie z narzędzi dostarczonych przez pracodawcę w celach innych niż służbowe. Komisja Zakładowa skierowała pismo do Przewodniczącego Europejskich Rad Zakładowych TESCO z prośbą o interwencję i pomoc w przywróceniu do pracy Magdy Zydler członka Europejskich Rad Zakładowych TESCO oraz członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Europejskich Rad Zakładowych TESCO w odpowiedzi na pismo napisał: „Byłoby to zupełnie niepraktyczne, aby Europejskie Rady Zakładowe zajmowały się płacami, warunkami i okresami zatrudnienia oraz miejscowymi sporami w waszym lub jakimkolwiek innym kraju należącym do Europejskie Rady Zakładowej”. W związku z powyższym, Organizacja Zakładowa „Solidarność” przy TESCO /Polska/ podjęła decyzję o wystąpieniu z członkostwa w Europejskich Radach Zakładowych TESCO.

  „Solidarność” uważa, iż w tym miejscu należy przytoczyć zapisy Ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych :

  Rozdział 6. Ochrona przedstawicieli pracowników :

  Art. 37.
  1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem będącym członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady zakładowej w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu bez zgody reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli pracownik nie jest reprezentowany przez żadną zakładową organizację związkową - bez zgody okręgowego inspektora pracy właściwego miejscowo dla siedziby pracodawcy.
  2. Pracodawca nie może zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika będącego członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady zakładowej w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu bez zgody reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli pracownik nie jest reprezentowany przez żadną zakładową organizację związkową - bez zgody okręgowego inspektora pracy właściwego miejscowo dla siedziby pracodawcy.

  W związku z tym Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy TESCO /Polska/ Sp. z o.o., podtrzymuje swoją decyzję o wystąpieniu z uczestnictwa w Europejskich Radach Zakładowych TESCO, w których nie szanuje się prawa obowiązującego w naszym kraju.


 • Postulaty podwyżkowe 2016 r.

  2016-03-08

  Koleżanki i Koledzy!


  6 marca 2016 r., Solidarność" wystąpiła do Zarządu TESCO z poniższymi postulatami podwyżkowymi na rok 2016.
  Pismo w tej sprawie zostało wysłane do prezesa Davida Morrisa.

  "Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy TESCO /Polska/ Sp. z o.o., przedstawia postulaty podwyżkowe na rok 2016 r.
  1. Podwyżka wynagrodzeń w wysokości 200 zł brutto dla pracowników podstawowych , Kierowników Stoisk, Zastępców Kierowników w TESCO /Polska/ Sp. z o.o dla wszystkich lokalizacji i grup płacowych.
  2. „Solidarność” wnioskuje, aby powyższe podwyżki wynagrodzeń za pracę obowiązywały od 1 lipca 2016 r.
  3. Premia frekwencyjna w wysokości 150 zł brutto uzależniona od 100 % obecności pracy. Dni wolne wynikające z Kodeksu Pracy tj. urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie, 2 dni opieki nad dzieckiem jest równoznaczne z 100% obecnością w pracy.
  4. Nagroda jubileuszowa za 5 lat pracy – 50 %, za 10 lat pracy – 100%, za 15 lat pracy – 150%, za 20 lat pracy – 200 %, za 25 lat pracy – 250 % , za 30 lat pracy - 300% , za 35 lat pracy – 350 % i za 40 lat pracy – 400 % podstawowego wynagrodzenia brutto."


 • Spotkanie z pracodawcą 2 i 3 marca 2016

  2016-03-06

  Koleżanki i Koledzy!


  W dniach 2 i 3 marca 2016 r. odbyło się spotkanie pomiędzy Pracodawcą a wszystkimi Organizacjami Związkowymi działającymi w TESCO /Polska/ Sp. z o.o.

  Omówiono następujące tematy:
  1. Zmiany organizacyjne w regionach TESCO Polska.
  2. Propozycję zmian do Regulaminu Pracy.
  3. Planowanie urlopów na 2016 r., nieprawidłowości w tym obszarze.
  4. Patologie związane z Procedurą Wspierania Obecności w Pracy.
  5. Pracę w Komisjach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  6. Zmiany w merchandisingu, wprowadzenie nowego projektu w Tesco.
  7. Bieżące problemy w poszczególnych sklepach.


 • Sprzedaż internetowa!

  2016-01-31
 • Informacje o merchandisingu

  2016-01-29

  20 stycznia 2015 r.
  Zarząd TESCO /Polska/ Sp. z o.o.
  Kraków ul. Kapelanka 56

  Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy TESCO /Polska/ Sp. z o.o., zwraca się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji dotyczącej pracowników TESCO , którzy chcieliby wykonywać dodatkowo pracę mercha.
  W związku ze zmianami jakie nastąpią od 1 lutego 2016r w pracy przy merchandisingu w sklepach Tesco z całej Polski docierają do naszej Organizacji wątpliwości dotyczące zatrudnienia w firmie MODUS i ASM GROUP

  Pracownicy kierują następujące pytania:

  1. Pracownicy otrzymują informacje od przedstawicieli Agencji, że nie ma szans aby pracownicy otrzymali 7 zł. netto jako wynagrodzenie netto. ( na umowach jest niższa kwota brutto + premia, przy której nie ma informacji w jakiej wysokości procentowej i czy jest gwarantowana). Czy TESCO zagwarantuje , iż wynagrodzenie netto będzie 7 zł.?
  2. Pracownicy TESCO podobno otrzymują informację od Agencji, że te mają zakaz zatrudniania jako merczy ludzi, wykonujących tę pracę do 31 stycznia 2016r, (dotyczy to również pracowników) , czy do Pracodawcy docierają takie informacje?
  3. Praca w Agencjach ma być świadczona w godzinach 6-14, co wyklucza zatrudnienie w agencjach pracowników TESCO i ma trwać 4-6 lub 8 godzin, codziennie. Gdyby pracownicy chcieli nadal świadczyć pracę na rzecz Agencji w godzinach popołudniowch, koszty zatrudnienia popołudniowego kierownika merczy mają pokryć ze swoich stawek, o czym poinformowano ich na spotkaniu w jednym ze sklepów. Czy jest to zgodne z umową jaką TESCO zawarło z Agencjami?
  4. Podana liczba godzin do wypracowania dla danego dostawcy nie jest zgodna z godzinami, jakie za ten sam serwis przyznaje Agencja (agencja przyznaje ich mniej). Przedstawiciele Handlowi poinformowali dotychczasowych merczy o limitach godzin do wypracowania na miesiąc, gdyż sądzili, że ci nadal będą mogli świadczyć usługi na rzecz danego dostawcy. Skąd bierze się różnica w ilości godzin i czy dostawcy są o tym poinformowani?
  5. Dochodzą nas niepokojące sygnały, że jedna z tych Agencji ma problemy z płatnościami, z płynnością oraz z „obcinaniem” wypłat za wypracowane godziny. Czy TESCO będzie miało możliwość kontroli regularności wypłat i ich prawidłowej wysokości?

  Odpowiedź Pracodawcy:
  „ Cały proces jest dużym przedsięwzięciem organizacyjnym i jego wprowadzenie ma duży wpływ na operacje w sklepach, dlatego zapadła decyzja, że do końca marca 2016 roku wprowadzony zostanie okres przejściowy, w którym dotychczasowi merchandiserzy będą nadal wykonywać usługi merchandisingowe na wcześniejszych zasadach, pamiętając o przepisach BHP obowiązujących w Tesco.
  W tym czasie płynnie obie agencje będą negocjować kolejne umowy z naszymi dostawcami.
  Chciałabym poinformować, że przedstawiciele agencji zapewnili nas, że stawka netto za godzinę pracy merchandisera będzie wynosić 7 zł.
  Zgodnie z założeniami projektu nasze Koleżanki i Koledzy z Tesco mogą być merchami po godzinach swojej pracy w Tesco. Nie docierają do nas informacje związane z zakazem zatrudniania kogokolwiek.
  Jeśli chodzi o pytanie dotyczące możliwości naszej kontroli wypłat - nie jesteśmy stroną w umowach, nie jesteśmy tez płatnikiem tych wynagrodzeń, nie mamy więc prawa ingerować w te kwestie. To co możemy zrobić, to przekazywać agencjom informacje dotyczące wszelkich niepokojących sygnałów, jakie do nas dotrą od Koleżanek i Kolegów.”


 • Nowe adresy korespondencyjne!

  2016-01-28

  Adres korespondencyjny naszej Organizacji:

  OZ NSZZ "Solidarność" przy TESCO /Polska/ Sp. z o.o.
  HM TESCO Wrocław Oktava Magnolia
  Wrocław ul. Legnicka 58

  Adres korespondencyjny do skarbnika Związku:

  Wioleta Stanaszek
  Z-ca Przewodniczącej NSZZ "Solidarność"
  przy TESCO /Polska/ Sp. z o.o.
  SM TESCO w Oświęcim ul. Nojego 2
  32 - 600 Oświęcim


 • Premia DOTCOM

  2016-01-22


  Premia motywacyjna oraz kryteria przyznawania premii zaproponowane przez Pracodawcę dla dostawców sprzedaży internetowej:
  Dwa elementy premii, kryteria przyznawania premii:
  1. Dodatek za pracę w trudnych warunkach 15% indywidualnej podstawy pensji. Dostają go dostawcy, którzy zakwalifikowali się do grupy „Specjalistów” oraz dostarczają minimum 80% dostaw o największej wadze
  2. Premia zespołowa

  Premia zespołowa oparta jest na miesięcznych wynikach: 5% za światło zielone i 10% za światło niebieskie.
  Do premii uprawniony jest każdy Dostawca, jeżeli:
  Wynik dla: ”Pomocności Dostawcy” i “Dostawy na czas” w badaniu Perfect Order zostanie zrealizowany zgodnie z założonym celem.
  Dostawca spełni kryteria indywidualne (brak spóźnień i nieobecności w pracy, brak wypadków z winy Dostawcy oraz brak skarg klientów).

  Poniżej odpowiedź "Solidarności" odnośnie propozycji Pracodawcy.

  Premia DOTCOM


 • Spotkanie z pracodawcą 13 styczeń 2016 r.

  2016-01-04


  13 stycznia 2016 r. odbędzie się spotkanie pomiędzy Związkami Zawodowymi a przedstawicielami Zarządu Spółki. Podczas spotkania poruszone zostaną miedzy innymi nastepujące tematy:

  1.Merchendising.
  2.Premia w dot.com.
  3.Stawki startowe w trudnych lokalizacjach.
  4.Urlopy rok 2016 - komunikacja do Pracowników.
  5.Sprawy operacyjne Programem Zmian w Dziale Sprzedaży Detalicznej.


 • Życzenia Świąteczne składa Zarząd Związku

  2015-12-23


 • Komunikat!

  2015-12-01

  Koleżanki i Koledzy!


  Podczas zbierania podpisów pod zgodą na ogłoszenie strajku przez Komisję Zakładową "Solidarność" w związku z trwającym sporem zbiorowym dotyczącym podwyżek wynagrodzeń w TESCO Polska, Przewodnicząca WZZ "Sierpień 80" zabroniła członkini Związku "Sierpień 80" wyrażenia pisemnej zgody na ogłoszenie strajku przez Komisję Zakładową "S". Komisja Zakładowa wyraża głęboki żal związany z postawą Pani Przewodniczącej, jest nam niezmiernie przykro tym bardziej, że dla Organizacji Związkowych poprawa warunków pracy i płacy jest sprawą nadrzędną.


 • Zbieramy podpisy!

  2015-11-30

  Koleżanki i Koledzy!


  W związku z trwającym sporem zbiorowym pomiędzy TESCO Polska a NSZZ "Solidarność" przypominamy, że Komisja Zakładowa zbiera podpisy pod wyrażeniem zgody na ogłoszenie strajku w TESCO Polska. Komisja Zakładowa do chwili obecnej odwiedziła sklepy w następujących regionach Polski: Małopolskim, Podkarpackim, Rzeszowskim, Dolnośląskim, Lubuskim, Wielkopolskim, Wielkopolsce Południowej, Jeleniogórskim, Bydgoskim, Śląsku Oposkim, odwiedziliśmy część sklepów w Regionie Zielonogórskim, Zagłębiu Miedziowym oraz w Regionie Ziemia Łódzka.


 • Zasady merchendisingu

  2015-09-30

  Koleżanki i Koledzy!


  W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie pomiędzy związkami zawodowymi działającymi w TESCO Polska a przedstawicielami Pracodawcy. Podczas spotkaniu poruszona została miedzy innymi sprawa merchendisingu, Dyrektor personalna poinformowała przedstawicieli Związku cyt., "W obszarze serwisów zasady będą nadal oparte na procedurze "Procedura dotycząca wizyt merchandiserów w sklepach TESCO" z 2010 r. Po dzisiejszym spotkaniu kierownicy sklepów zostaną poinformowani o tym, że kwestie dotyczące serwisów będą rozstrzygnięte pomiędzy stronami, pomiędzy którymi zawarta jest umowa. TESCO nie jest stroną w tych umowach".


 • Procedury dotyczące merchandisingu w TESCO nie zmieione

  2015-09-25

  Koleżanki i Koledzy!


  W dniu dzisiejszym "Solidarność" otrzymała od Dyrektor Personalnej informację, że procedury merchandisingu obowiązujące od 2010 r. nie zostały zmienione i według tych wytycznych serwisanci będą wykonywać pracę na terenie sklepów TESCO Polska.


 • Zakaz merchandisingu cofnięty

  2015-09-18

  Koleżanki i Koledzy!
  Zachęcamy do zapoznania się z pisemem dotyczącego merchandisingu. • Zakaz merchandisingu

  2015-09-14

  Koleżanki i Koledzy!


  W dniu 2 września 2015r podczas spotkania pomiędzy Pracodawcą a Związkami Zawodowymi działającymi w Tesco Polska Pracodawca poinformował stronę związkową o zmianach dotyczących zatrudniania Pracowników Tesco przez przedstawicieli firm zewnętrznych w ramach merchandisingu (towarowania).

  W odpowiedzi na otrzymaną informację “Solidarność” wyrażając swoją opinię między innymi powiedziała: “uważamy, że wprowadzenie zakazu wykonywania merchendaisingu przez pracowników Tesco jest działaniem antypracowniczym i w opinii Związku jest krzywdzące dla Pracowników, NSZZ “Solidarność” nie akceptuje decyzji Pracodawcy”.


 • Zatrudnianie Pracowników TESCO przez firmy zewnętrzne

  2015-09-09

  Koleżanki i Koledzy!


  W dniu 2 września 2015r w Krakowie podczas spotkania z Pracodawcą, przedstawiciele związków zawodowych otrzymali informację dotyczącą Pracowników zatrudnionych w TESCO Polska.

  Zarząd wprowadza zakaz wykonywania pracy dla firm zewnętrznych w ramach merchandisingu dla Pracowników w sklepach na terenie całego kraju.


  "Solidarność" skierowała pismo do Zarządu Spółki:
 • Ruszył proces wyrzuconej z pracy działaczki

  2015-08-27

  Koleżanki i Koledzy!


  25 sierpnia 2015 o godzinie 13:00 w Rejonowym Sądzie Pracy w Łodzi odbyła się pierwsza rozprawa wyrzuconej z pracy w trybie dyscyplinarnym zastępczyni Przewodniczącej Zarządu Związku Magdaleny Zydler.

  Działaczka związkowa straciła pracę z powodu rzekomego ujawnienia poufnych informacji przedsiębiorstwa oraz korzystanie z narzędzi dostarczonych przez pracodawcę w celach innych niż służbowe. Nasza Koleżanka skierowała sprawę do Sądu z żądaniem przywrócenia do pracy.

  Podczas pierwszej rozprawy Sąd przesłuchał Magdalenę Zydler. Ze strony Pracodawcy w procesie uczestniczył Pełnomocnik TESCO Polska. Przestawiciele Pracodawcy wezwani przez Sąd w charakterze świadków nie pojawili się na rozprawie.


 • Pracodawca propozycją wysokości premii obraża Pracowników

  2015-08-24

  Koleżanki i Koledzy!


  Propozycja Pracodawcy dotycząca premii dla Pracowników TESCO Polska w wysokości 42 zł brutto miesięcznie obraża Pracowników, są to “ochłapy”, które Pracownicy sklepów nie chcą przyjąć.

  Informujemy, że Związek “Solidarność” byłby skłonny pozytywnie zaopiniować propozycję Pracodawcy, gdy zaproponowana wysokość premii wynosić będzie 150 zł brutto miesięcznie, a także gdy premię otrzymają Pracownicy Hipermarketów, Hipermarketów Kompaktowych oraz Pracownicy Supermarketów za wyjątkiem Menadżerów.


 • "Solidarność" zwraca się z prośbą do Pracowników!!!

  2015-08-13

  Koleżanki i Koledzy!


  7 sierpnia 2015r podczas spotkania ze Związkami Zawodowymi działającymi w TESCO Polska, Pracodawca przekazał projekt Regulaminu Premiowania, w którym zaproponował wysokość i zasady przyznawania premii:.

  Zgodnie z Projektem Regulaminu Premiowania:

  1. Wysokość premii wynosić będzie 42 zł. brutto miesięcznie dla Pracowników na stanowiskach niekierowniczych.

  2. Premia obowiązywać będzie w okresie od września 2015r do lutego 2016r. Premia przyznawana będzie odrębnie za każdy miesiąc w w/w okresie.

  Pracownik nabywa prawo do premii miesięcznej, jeśli spełnione będą jednocześnie poniższe warunki:

  1. W każdym okresie za który zostanie przyznana premia Pracodawca uzyska pozytywny wynik sprzedaży w porównaniu do analogicznych miesiecy w poprzednim roku finansowym, tj. sprzedaż porównywalna rok do roku.

  2. Absencja chorobowa lub inna usprawiedliwiona nieobecność w pracy wynosić będzie max. 4 dni robocze w okresie kazdego miesiaca.

  Podczas spotkań dotyczących podwyżek wynagrodzeń w roku 2015, pomimo nacisków ze strony“Solidarności”, Pracodawca nie wyraził zgody na zwiększenie wysokości premii.

  Zwracamy się do Was Koleżanki i Koledzy z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie:

  Czy “Solidarność” powinna wyrazić zgodę na wysokość premii oraz zasady przyznawania premii, zawarte w Projekcie Regulaminu Premiowania ?

  Czekamy na Wasze opinie do 20 sierpnia 2015r.

  Wyraź swoją opinię poprzez wysłanie wiadomości o treści "Tak" lub "Nie" na poniższy adres.

  sondaz.solidarnosc.tesco@wp.pl


 • KOMUNIKAT

  2015-08-11

  Koleżanki i Koledzy!


  7 sierpnia 2015r., w Krakowie doszło do spotkania przedstawicieli wszystkich Organizacji Związkowych z przedstawicielami Pracodawcy TESCO Polska.

  Podczas spotkania Pracodawca przekazał Organizacjom projekt Regulaminu Premiowania w TESCO /Polska/ Sp. z o.o.

  Prezydium Związku "Solidarność" w swym stanowisku poinformowało Pracodawcę, iż Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" potrzebuje 2 tygodnie na przeanalizowanie projektem Regulaminu i dopiero po tym terminie przekaże swoje stanowisko Pracodawcy.


 • Związkowcy z Tesco szykują strajk

  źródło:http://www.dlahandlu.pl//;2015-07-31


  "Od jesieni ubiegłego roku trwa spór zbiorowy pomiędzy Tesco Polska a NSZZ "Solidarność". Związkowcy zbierają podpisy wyrażające zgodę na ogłoszenie strajku w firmie."  Komisja Zakładowa do tej pory odwiedziła sklepy w następujących regionach Polski: Małopolskim, Podkarpackim, Rzeszowskim i Dolnośląskim. Obecnie trwa zbiórka podpisów w regionie Lubuskim.

  Przypomnijmy, w połowie lipca doszło do kolejnego spotkania pomiędzy pracodawcą, a organizacjami związkowymi działającymi w Tesco Polska. 17 lipca sieć poinformowała o planach podwyżek dla zatrudnionych na stanowiskach niekierowniczych.

  Związki zawodowe podały, że pracodawca zaproponował podwyżki wynagrodzeń dla pracowników podstawowych w następujących wysokościach: Warszawa - 30 zł brutto, duże miasta-50 zł brutto, pozostałe miasta-70 zł brutto.

  Dodatkowo pracodawca zaproponował w formie testu kwartalny system premiowy w roku finansowym 2015/2016 dla pracowników podstawowych, a wysokość premii kwartalnej za miesiące: wrzesień, październik i listopad 2015r - 125 zł brutto (za 3 miesiące); za miesiące: grudzień 2015, styczeń i luty 2016 również - 125 zł brutto.

  Warunki otrzymania premii to: co miesięczny wzrost sprzedaży rok do roku dla całości Tesco Polska oraz absencja pracowników nie przekraczająca 20 dni w kwartale.

  "Solidarność" nie wyraziła zgody na propozycję wzrostu wynagrodzeń w wysokości zaproponowanej przez zarząd Tesco uznając, że wysokość podwyżki wynagrodzeń oraz wysokość premii to "policzek" wymierzony pracownikom. • W Tesco od kryzysu do kryzysu....

  źródło:http://biznes.onet.pl/;2015-07-31


  "W Tesco od kryzysu do kryzysu, a jego szefowie mają się dobrze. Największa brytyjska sieć detaliczna podała plany "obdarowania" władz firmy akcjami wartymi 25 milionów funtów."  Tesco podało, że m.in. prezes spółki Dave Lewis otrzyma akcje warte 3,4 mln funtów, a dyrektor finansowy Alan Stewart może liczyć na dodatkowe 1,8 mln funtów.

  Matt Davies, który niedawno przeszedł do Tesco z Halfords i kieruje brytyjskim biznesem Tesco, zostanie "uhonorowany" 1,5 mln funtów w akcjach, a boss Tesco Bank Benny Higgins dostanie 1,7 mln funtów.

  To z pewnością rozwścieczy inwestorów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy stracili niemal 1/5 na posiadanych w swoich portfolio walorach Tesco.

  Tesco coraz mocniej traci udział w brytyjskim rynku detalicznym na rzecz takich sieci dyskontowych jak Aldi i Lidl. • Zbieramy podpisy!

  2015-07-29

  Koleżanki i Koledzy!


  W związku z trwającym sporem zbiorowym pomiędzy TESCO Polska a NSZZ " Solidarność" przypominamy, że Komisja Zakładowa zbiera podpisy pod wyrażeniem zgody na ogłoszenie strajku w TESCO Polska.

  Komisja Zakładowa do chwili obecnej odwiedziła sklepy w następujących regionach Polski: Małopolskim, Podkarpackim, Rzeszowskim, Dolnośląskim, obenie trwa zbiorka podpisów w regionie Lubuskim.


 • "Solidarność" nie wyraża zgody na kpinę z Pracowników.

  2015-07-17

  Koleżanki i Koledzy!


  15 lipca 2015r. w Krakowie doszło do kolejnego spotkania pomiedzy Pracodawcą, a Organizacjami Związkowymi działającymi w TESCO Polska. Spotkanie było kontynuacją negocjacji postulatów podwyżkowych na rok finansowy 2015/2016.

  Pracodawca zaproponował podwyżki wynagrodzeń dla pracowników podstawowych w następujących wysokościach:

  Warszawa-30 zł brutto.

  Duże miasta-50 zł brutto.

  Pozostałe miasta-70 zł brutto.

  Dodatkowo Pracodawca zaproponował w formie testu kwartalny system premiowy w roku finansowym 2015/2016 dla pracowników podstawowych, a wysokość premii kwartalnej za miesiące:

  wrzesień, październik i listopad 2015r - 125 zł brutto (za 3 miesiące),

  za miesiące:

  grudzień 2015, styczeń i luty 2016 również - 125 zł brutto.

  Warunki otrzymania premii:

  -comiesięczny wzrost sprzedaży rok do roku dla całości TESCO Polska

  -absencja pracowników nieprzekraczająca 20 dni w kwartale.

  "Solidarność" nie wyraziła zgody na propozycję wzrostu wynagrodzeń w wysokości zaproponowanej przez Zarząd TESCO uznając, że wysokość podwyżki wynagrodzeń oraz wysokość premii to "policzek" wymierzony pracownikom.

  "Solidarność" uważa, że przy wzroście wydajności pracy oraz minimalizacji zatrudnienia od kilku lat, nakładaniu na Pracowników dodatkowych obowiązków i odpowiedzialności, propozycja wynagrodzenia jest nieadekwatna do wykonywanej pracy.

  Artykuł 13 Kodeksu Pracy stanowi:

  "Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę."

  Solidarność uważa, że propozycja Zarządu dotycząca wzrostu wynagrodzeń 2015/2016r nie zasługuje na miano godziwego wynagrodzenia za pracę!


 • Spotkanie z pracodawcą

  2015-06-26

  Koleżanki i Koledzy!


  W dniach 23 i 24 czerwca 2015 r w Krakowie doszło do spotkania pomiędzy Pracodawcą a związkami zawodowymi działającymi w naszej firmie, było to pierwsze spotkanie dotyczące wzrostu wynagrodzeń w roku 2015.

  , NSZZ „Solidarność” w br. wystąpiła z poniższymi postulatami podwyżkowymi:

  Na podstawie siatki płac w ramach zrównania grup płacowych:

  Warszawa-dla pracowników podstawowych oraz Liderów Zespołu wszystkich grup płacowych 150 zł brutto.

  Duże Miasta-dla pracowników podstawowych oraz Liderów Zespołu wszystkich grup płacowych 200 zł brutto.

  Pozostałe Miasta-dla pracowników podstawowych oraz Liderów Zespołu wszystkich grup płacowych 250 zł brutto.

  Rozmowy dotyczące podwyżek zostały przełożone na 15 lipca 2015r., OZ NSZZ „Solidarność” zwróciła się z prośbą do Pracodawcy o przekazanie stronie związkowej dokumentów dotyczących sytuacji finansowej TESCO Polska.

  Ponadto na spotkaniu zostały poruszone bieżące problemy pracownicze między innymi grafiki liniowe, badania lekarskie, odzież robocza, delegacje, warunki pracy na sklepach (atmosfera w pracy, stres w miejscu pracy, bhp, procedury, zarządzanie w placówkach handlowych.

  W pierwszym dniu spotkania uczestniczył Adam Manikowski wiceprezes ds. operacyjnych w TESCO Polska.


 • Doniesienie do prokuratury

  2015-06-01

  Koleżanki i Koledzy!


  Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy TESCO /Polska/ złożyła doniesienie do prokuratury ws. wyrzucenia z pracy Magdaleny Zydler.

  "Działając na podstawie Art. 304 par. 1 Kodeksu postępowania karnego, Organizacja Związkowa NSZZ " Solidarność " przy TESCO (Polska )Sp.zo.o składa zawiadomienie o popełnieniu przez...........Dyrektora Personalnego TESCO(Polska) Sp.z.o.o w Krakowie czynu polegającego na utrudnianiu wykonywania działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy poprzez bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę z Panią Magdaleną Zydler członkiem zarządu związku zawodowego NSZZ "Solidarność" i będącej jednocześnie członkiem związkowego zespołu negocjacyjnego w ramach toczącego się w firmie sporu zbiorowego tj. czynu określonego w art.35 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych ( tj. z 2014 roku poz.167 )".


 • Komunikat

  2015-06-01

  Koleżanki i Koledzy!


  Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Tesco Polska wystąpiła do Zarządu TESCO z postulatami podwyżek płac w roku 2015.

  Na podstawie siatki płac w ramach zrównania grup płacowych:

  Warszawa-dla pracowników podstawowych oraz Liderów Zespołu wszystkich grup płacowych 150 zł brutto

  Duże Miasta-dla pracowników podstawowych oraz Liderów Zespołu wszystkich grup płacowych 200 zł brutto.

  Pozostałe Miasta-dla pracowników podstawowych oraz Liderów Zespołu wszystkich grup płacowych 250 zł brutto


 • Informacja

  2015-05-28

  Koleżanki i Koledzy!


  W dniu 27 marca 2015 r., została wyrzucona z pracy Magdalena Zydler z powodu rzekomego ujawnienia poufnych informacji przedsiębiorstwa oraz korzystanie z narzędzi dostarczonych przez pracodawcę w celach innych niż służbowe.

  Komisja Zakładowa skierowała pismo do Przewodniczącego Europejskich Rad Zakładowych TESCO z prośbą o interwencję i pomoc w przywróceniu do pracy Magdy Zydler członka Europejskich Rad Zakładowych TESCO oraz członka Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".

  Przewodniczący Europejskich Rad Zakładowych TESCO w odpowiedzi na pismo napisał:

  "Byłoby to zupełnie niepraktyczne, aby Europejskie Rady Zakładowe zajmowały się płacami, warunkami i okresami zatrudnienia oraz miejscowymi sporami w waszym lub jakimkolwiek innym kraju należącym do Europejskie Rady Zakładowej".

  W związku z powyższym, Organizacja Zakładowa "Solidarność" przy TESCO /Polska/ informuje, że podjęła decyzję o występieniu z członkowstwa w Europejskich Radach Zakładowych TESCO.


 • Komunikat w sprawie Magdaleny Zydler!!!!

  2015-05-21

  Koleżanki i Koledzy!


  Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" otrzymała informację z Państwowej Inspekcji Pracy o wynikach kontroli przeprowadzonej na wniosek Komisji Zakładowej Kontrola dotyczyła zwolnionej dyscyplinarnie z pracy Magdaleny Zydler, członka Komisji Zakładowej. Magdę zwolniono bez zgody Zarządu Organizacji Zakładowej pomimo szczególnej ochrony stosunku pracy.

  Państwowa Inspekcja Pracy uznała:

  "Rozwiązując umowę o pracę z Magdaleną Zydler pracodawca naruszył przepisy art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r o związkach zawodowych, a także art. 52 par. 2 Kodeksu Pracy. W mojej ocenie działanie osoby reprezentującej pracodawcę wypełniło znamiona wykroczenia z art. 281 pkt. 3 Kodeksu Pracy, polegającego na rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z rażącym naruszeniem prawa. Wszczęłam postępowanie o wykroczenie przeciwko prawom pracownika."


 • PIKIETA w obronie Magdy

  źródło: wyborcz.pl/dziennikłodzki.pl/TVP Łódż; 2015-05-08

  Koleżanki i Koledzy!


  W dniu 07.05.2015 roku pod hipermarketem Tesco w Łodzi przy ul. Widzewskiej zorganizowana została pikieta w obronie zwolnionej Magdaleny Zydler-członka Prezydium i z-cę Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy TESCO Polska Sp. z o.o.

  Komisja Zakładowa NSZZ „ Solidarność” przy Tesco /Polska/ pragnie bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim którzy osobiście wsparli naszą pikietę.

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami medialnymi na temat tego wydarzenia.


  wyborcza.pl "Kilkunastu związkowców z "Solidarności" protestowało przeciwko zwolnieniu pracownicy hipermarketu Tesco przy ul. Widzewskiej. - Zwolnienie Magdy to próba zastraszenia - mówili. Magdalena Zydler, liderka zespołu w widzewskim Tesco, została zwolniona w kwietniu, przed świętami. Jako przewodnicząca związku zawodowego brała udział w negocjacjach podwyżek płac. - Zwolniono mnie na podstawie art. 52 Kodeksu pracy, czyli za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków - opowiada pani Magdalena. - Pracodawca zarzucił mi, że naruszyłam tajemnicę firmy i korzystałam ze służbowej poczty w celach prywatnych. To absurd. Nie podpisywałam żadnej klauzuli poufności. A tajemnica, którą rzekomo zdradziłam, to po prostu poinformowanie współpracowników o planowanych zmianach w zespole. W czwartek pod hipermarketem zebrało się kilkunastu związkowców z "Solidarności". Zwolnienie pani Magdy to próba zastraszenia pracowników, którzy próbują walczyć o swoje prawa, w tym przypadku o godziwą płacę - mówił Waldemar Krenc, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. Zwolniono ją bez zgody związku, co jest bezprawne. Członkowie związków zawodowych są chronieni, tak samo jak posłowie czy radni. Nie słyszałem jeszcze, żeby jakiegoś posła, nawet za poważne przewinienie, zwolniono z pracy. W przypadku związkowców zdarza się to bardzo często, niedawno do takiej samej sytuacji doszło w markecie sieci Lidl. To próba zastraszenia pracowników. Uderza się w związkowców - najsilniejsze ogniwa - po to, by pozostali bali się walczyć o swoje."  (zdjęcie z pikiety)

  Artykuł-dziennikłodzki.pl-Kliknij

  Artykuł-TVP Łódż-Kliknij

  Artykuł-NSZZ Solidarność-Ziemia Łódzka-Kliknij


 • KOMUNIKAT

  2015-04-30

  Koleżanki i Koledzy!


  Tuż przed Świętami Wielkanocnymi zwolniono z pracy naszą koleżankę Magdalenę Zydler-członka Prezydium i z-cę Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy TESCO Polska Sp. z o.o.

  Uruchomione zostały przez naszą Komisję Zakładową wszelkie działania w celu poinformowania właściwych instytucji i organów o decyzji Pracodawcy. Wystąpiliśmy z prośbą o interwencję do Państwowej Inspekcji Pracy, a także zawiadomiliśmy Europejską Radą Zakładową. Został także złożony pozew do Sądu Pracy z żądaniem przywrócenia Magdy do pracy.

  Jednakże uważamy, że w tej sytuacji nie możemy czekać z założonymi rękami na efekt końcowy podjętych działań formalno – prawnych i godzić się na łamanie Ustawy o związkach zawodowych.

  W związku z tym, 7 maja 2015 roku, w godzinach od 13:00 do 15:00 pod hipermarketem TESCO w Łodzi przy ul. Widzewskiej organizujemy pikietę protestacyjną.

  Komisja Zakładowa NSZZ „ Solidarność” zwraca się z prośbą do wszystkich pracowników o wsparcie podczas pikiety.


 • KOMUNIKAT

  2015-04-17

  Koleżanki i Koledzy!


  Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" skierowała wniosek o interwencję do Okręgowej Inspekcji Pracy w Krakowie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym z Magdaleną Zydler.

  Pracodawca na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy rozwiązał umowę o pracę z Magdaleną Zydler z-cą Przewodniczącej Komisji Zakładowej, bez zgody Zarządu Związku, czym naruszył art. 32 ust.1 Ustawy o związkach zawodowych.

  Art. 32. 15) 1. Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może:

  1) wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

  Nasza koleżanka skierowała sprawę do Sądu Pracy w Łodzi.

  O wynikach interwencji poinformujemy Was po przeprowadzonej kontroli.


 • KOMUNIKAT

  2015-04-09

  Koleżanki i Koledzy!


  Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w dniach od 8 do 10 kwietnia 2015r będą zbierać podpisy wśród wszystkich Pracowników pod oświadczeniem wyrażającym zgodę na ogłoszenie strajku w Tesco Polska w związku z trwającym sporem zbiorowym dotyczącym podwyżki wynagrodzeń.

  Kolejnym Regionem Polski w którym Komisja Zakładowa odwiedzi sklepy Tesco będzie Podkarpacie.


 • WIELKANOC!

  2015-04-02

  Koleżanki i Koledzy!


  Niech radosne Alleluja będzie dla Was

  ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.

  Niech pogoda ducha towarzyszy Wam

  w trudzie każdego dnia,

  a radość serca

  w czasie zasłużonego odpoczynku.


 • KOMUNIKAT

  2015-04-02

  Koleżanki i Koledzy!


  W imieniu Komisji Zakładowej "Solidarność" pragniemy poinformować, że członek Komisji Zakładowej Magdalena Zydler otrzymała od TESCO takie oto "życzenia świąteczne":  Członkowie Komisji Zakładowej odnoszą wrażenie, iż działania TESCO mogą zostać uznane za zemstę za działalność związkową. Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" podejmie wszelkie możliwe działania w obronie zwolnionej działaczki związkowej.


 • Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych w Tesco Polska

  2015-03-19

  Koleżanki i Koledzy!


  19 marca 2015 roku w Krakowie na spotkaniu pomiędzy Pracodawcą, a Organizacjami Związkowymi doszło do podpisania porozumienia w sprawie zwolnień grupowych w Tesco Polska.

  Dzięki determinacji i uporowi strony związkowej zwalniani pracownicy z likwidowanych sklepów poza odprawami pieniężnymi zgodnie z art. 8 Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, otrzymają 2500 zł brutto jednorazowego świadczenia oraz bony towarowe Tesco w wysokości 300 zł brutto, a nie tylko 500 zł, dodatkowego świadczenia jakie zaproponował Pracodawca.


 • Zwolnienia grupowe w TESCO Polska

  2015-03-08

  Koleżanki i Koledzy!


  W dniu 26 lutego 2015 r Organizacja Zakładowa NSZZ 'Solidarność' otrzymała od Pracodawcy zawiadomienie o zwolnieniach grupowych dotyczące pracowników sklepów: supermarket Ostrowiec Świętokrzyski ul. Siennieńska 85, Bydgoszcz ul. Gajowa 72, Legionowo ul. Warszawska 60, Kudowa Zdrój ul. Zdrojowa 38, Gniew ul. 27 stycznia 10, Nowe ul. Tczewska 38.

  NSZZ „Solidarność” w odpowiedzi na propozycję porozumienia ws. zwolnień grupowych w dniu 9 marca 2015 r przesłała poniższe propozycje dodatkowych świadczeń dla pracowników z którymi dojdzie do rozwiązania stosunku pracy.
 • Zgoda na ogłoszenie strajku!

  2015-03-05

  Koleżanki i Koledzy!


  W związku z trwającym sporem zbiorowym oraz brakiem porozumienia w realizacji postulatów podwyżkowych na rok 2014 do poziomu oczekiwanego przez pracowników, na spotkaniu w dniu 3 marca 2015r we Wrocławiu, Zarząd "S" podjął decyzję, że zwróci się do pracowników TESCO o wyrażenie zgody na ogłoszenie strajku przez Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" przy TESCO /Polska/ Sp. z o.o.

  Informujemy, że oświadczenia będą poufne i będą mogły być udostępnione wyłącznie na żądanie sądu lub prokuratora.


 • Informacja

  2015-02-26


  W dniu 13 lutego 2015 r w Krakowie Związki Zawodowe działające przy TESCO /Polska/ spotkały się z Pracodawcą.

  Podczas spotkania omówione następujące tematy:

  1. Elektroniczna ewidencja czasu pracy - podpisano Aneks do Regulaminu Pracy

  2. Zmiany do Regulaminu Pracy dotyczące dzielenia przerw w pracy - podpisano Aneks

  4. Omówiono plany Spółki dotyczące roku 2015.

  3. Poruszone zostały również bieżące problemy.


 • Komunikat Komisji Zakładowej NSZZ "S" Tesco Polska

  2015-02-03

  Koleżanki i Koledzy!


  NSZZ "Solidarność" przy TESCO Polska nie wyraziła zgody na otrzymaną propozycję zmian do Regulaminu Pracy w przesłanym przez Pracodawcę aneksie dotyczącym elektronicznego rozliczania czasu pracy w sklepach gdzie zostały zamontowane elektroniczne czytniki oraz wyłączenie z obiegu prawnego papierowej ewidencjiczasu pracy. Decyzja "S" ma na celu zabezpieczenie interesów pracowników.


 • Komunikat

  2015-02-02

  Koleżanki i Koledzy!


  6 lutego 2015r. we Wrocławiu odbędzie się Nadzwyczajne Posiedzenie Zarządu NSZZ "Solidarność". W związku z tym, że został zakończony etap mediacji w trwającym sporze zborowym. Na spotkaniu zarząd "S" między innymi podejmie decyzje dotyczące działań związkowych zmierzających do skutecznego rozwiązania sporu zbiorowego. .


 • Komunikat Komisji Zakładowej NSZZ "S" Tesco Polska

  2015-02-01

  Koleżanki i Koledzy!


  29 stycznia 2015 r. w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli KZ NSZZ "S" z przedstawicielami Pracodawcy, przy współudziale mediatora, w celu rozwiązania trwającego sporu zbiorowego. Niestety, z powodów niezależnych od "S," nie udało się zawrzeć porozumienia o podwyższeniu wynagrodzeń w TESCO do poziomu oczekiwanego przez pracowników. W tej sytuacji spisano protokół rozbieżności, który zakończył etap mediacji.

  Strona związkowa uważa, że przedstawicielom Pracodawcy uczestniczącym w rozmowach, wcale nie zależało na zawarciu kompromisu. Po raz kolejny okazało się, że dialog społeczny w TESCO, to fikcja. W najbliższym czasie Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" TESCO Polska podejmie decyzje dotyczące działań związkowych zmierzających do skutecznego rozwiązania trwającego sporu.


 • Stanowisko Solidarności

  2015-01-28

  Koleżanki i koledzy,

  Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym pismem
 • Spór zbiorowy trwa!

  2015-01-26

  Koleżanki i Koledzy!


  W dniu 29 stycznia 2015 r w Krakowie odbędzie się spotkanie pomiędzy Pracodawcą a NSZZ “Solidarność”, będzie to kolejne spotkanie w drugim etapie sporu zbiorowego jakim są mediacje.

  NSZZ “Solidarność” ma nadzieje, że spotkanie zakończy się porozumieniem satysfakcjonującym obie strony sporu.


 • WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA !!!

  2014-12-23
  Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej życzy

  Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"
  przy Tesco Polska Sp. z o.o.


 • Elektroniczne rozliczanie czasu pracy.

  2014-11-02


  W odpowiedzi na propozycję Pracodawcyz dnia 23 września 2014 r, wprowadzenie zmian do Regulaminu Pracy w części dotyczącej czasu pracy, OZ NSZZ "Solidarność"nie wyraziła zgody

  Pracodawca zaproponował, aby w placówkach gdzie zostały wprowadzone elektroniczne rejestratory czasu pracy została zlikwidowana papierowa forma rozliczania czasu pracy.

  "Solidarność" stoi na stanowisku,że na obecnym etapie likwidacja kart ewidencji czasu pracy w placówkach gdzie wprowadzona została elektroniczna ewidencja rozliczania czasu pracy jest dalece przedwczesna.

  Elektroniczne rozliczanie czasu pracy jest obecnie w fazie testowania, a koledzy i koleżanki ze sklepów objętych zgłaszają nam problemy związane z wprowadzonymi rejestratorami tj.zawieszaniem się systemu, błędy w ewidencjonowaniu, pomyłki związane z niedostateczną wiedzą na temat działania rejestratorów. "Solidarność" uważa, że dopiero po przeprowadzeniu testów, będzie można podjąć odpowiedzialną decyzję odnośnie likwidacji papierowej ewidencji rozliczania czasu pracy.


 • Pismo do Państwowej Inspekcji Pracy

  2014-10-30


  Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy TESCO /Polska/ Sp z o.o. zwraca się z prośbą o przeprowadzenie kontroli w TESCO /Polska/ Sp. z o.o. Kraków ul.Kapelanka 56.

  W związku z zakończoną kontrolą przez Państwa Inspektorat Pracy oraz wydaną opinią w dniu 31 lipca 2014 r dotyczącą zatrudnienia przez TESCO /Polska/ sp. z o.o. na stanowiska pracy, które nie istnieją w Regulaminie Wynagradzania wnosimy o przeprowadzenie ponownej kontroli i wyciągnięcie konsekwencji wobec łamania obowiązującego Prawa Pracy przez TESCO /Polska/ sp. z o.o.

  Pomimo stwierdzonych przez Państwa nieprawidłowości i skierowania do pracodawcy wezwania o dostosowania treści umów o pracę pracowników do źródła prawa zakładowego jakim jest Regulamin Wynagradzania a także o wyeliminowanie z obrotu prawnego wszystkich dokumentów sprzecznych z treścią obowiązującego Regulaminu Wynagradzania prawidłowo uzgodnionego z Organizacjami Związkowymi, TESCO /Polska/ sp .z o.o nadal nie przestrzega obowiązującego Prawa Pracy. Od 1 listopada 2014r wprowadzane są do obrotu prawnego Porozumienia Stron w których zawarto nieistniejące stanowiska pracy w TESCO.

  Zwracamy się z prośbą o podjęcie ponownej kontroli i wyciągnięcie daleko posuniętych konsekwencji w stosunku do firmy TESCO wobec arogancji i łamaniu Prawa Pracy obowiązującego w Polsce.


 • Pismo w sprawie podwyżek

  2014-10-30

  Koleżanki i koledzy,

  Zachęcamy do zapoznania się z pismem jakie zostało wysłane do pracodawcy w sprawie podwyżek
 • Podwyżki

  2014-10-29

  Koleżanki i Koledzy!


  Informujemy Pracowników, że Pracodawca, bez porozumienia ze Związkiem Zawodowym NSZZ"Solidarność", wprowadza porozumienie stron, które zmienia wysokość wynagrodzenia oraz nazewnictwo stanowisk pracy. Przypominamy wszystkim pracownikom, że znajdujemy się w sporze zbiorowym z Pracodawcą. Pracodawca proponuje, cyt. "(...) koleżanki i koledzy na stanowiskach niekierowniczych otrzymają zróżnicowane podwyżki od 1,9%-4,5%.

  Otrzymują je wszyscy pracownicy na stanowiskach niekierowniczych poza nielicznymi, których obecne wynagrodzenie jest wyższe niż innych koleżanek i kolegów wykonujących podobną pracę."

  Związek Zawodowy NSZZ"Solidarność" uważa, iż propozycja Pracodawcy jest nieadekwatna do oczekiwań pracowników.

  Każdego dnia pracownikom nakładane są dodatkowe obowiązki i podwyżki przedstawione przez Pracodawcę uważamy za nieodpowiednie i wysoce nieetyczne. Organizacja Zakładowa NSZZ"Solidarność", która reprezentuje w sporze zbiorowym Pracowników, nie miała możliwości konsultacji w tej sprawie z Pracodawcą. W związku z powyższym kierujemy do Pracodawcy pismo, w którym wnosimy o udzielenie wyjaśnień.

  O postępach w sprawie będziemy Was na bieżąco informować.


 • Spór zbiorowy

  2014-10-08

  Koleżanki i Koledzy!


  7 października 2014r w Krakowie doszło do spotkania pomiędzy NSZZ "Solidarność" przy TESCO /Polska/ Sp. z o.o., a przedstawicielami Pracodawcy.

  W związku z przedstawionymi postulatami podwyżkowymi z jakimi wystąpiliśmy jako NSZZ "Solidarność" przy TESCO/Polska/ Sp. z o.o. oraz brakiem akceptacji tychże postulatów przez Spółkę Tesco począwszy od dnia 18.09.2014 r pomiędzy NSZZ "Solidarność" a pracodawcą Tesco Polska toczy się spór zbiorowy.

  NSZZ "Solidarność" przy Tesco Polska podtrzymała postulaty:

  Pracownicy podstawowi:

  Warszawa ( liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia).

  Grupa:

  P1-10%-215,3 zł

  P2-10%-228.5 zł

  TL1-10-238 zł

  TL2-10%-252,5zł


  Duże miasta ( liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia).

  Grupa:

  P1-10%-206,40 zł

  P2-10%-215,9 zł

  TL1-10%-228 zł

  TL2-10%-238,6 zł


  Pozostałe miasta ( liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia).

  Grupa: W ramach zrównania grup ( liczone od podstawy wynagrodzenia).

  P1-10%-195,2 zł+5%- 97,6 zł

  P1-10%-204,1 zł+5%-102,05 zł

  TL1-10%-215,5 zł+5%-107,75 zł

  TL2-10%-225,6 zł+5%-112,8 zł

  Kadra kierownicza:

  Kierownicy działów - 5 % podwyżki liczone od podstawy wynagrodzenia, ale nie mniej niż 200 zł.

  Kierownicy stoisk - 5% podwyżki liczone od podstawy wynagrodzenia, ale nie mniej niż 200 zł.

  Specjaliści BHP - 5% podwyżki liczone od podstawy wynagrodzenia, ale nie mniej niż 200 zł.


  Pracodawca podtrzymał swoje wcześniejsze propozycje wzrostu wynagrodzeń, dla najmniej zarabiających 4,5 %, a dla wszystkich pracowników średnio 3,5%.

  Strony po przedstawieniu swoich stanowisk nie doszły do porozumienia w efekcie czego podpisały protokół rozbieżności, co zakończyło etap rokowań.

  Koleżanki i Koledzy!

  Podczas rokowań Pracodawca nie zmienił swojego stanowiska odnośnie wzrostu wynagrodzeń, Związek odniósł wrażenie, że Pracodawcy nie zależało na rozwiązaniu sporu zbiorowego, a ewentualne propozycje na rok 2015 były mało komfortowe dla Pracowników. Mamy podstawy sądzić, że Spółce również nie zależy na porozumieniu.


 • Komunikat

  2014-09-18

  Koleżanki i Koledzy!


  17 września 2014 r. w Biurze Głównym w Krakowie doszło do kolejnego spotkania pomiędzy Pracodawcą a Organizacjami Związkowymi działającymi w TESCO / POLSKA/ Sp. z o.o.

  Negocjacje podwyżkowe na rok 2014 utknęły w martwym punkcie tzn. wydaje się że zarząd TESCO /Polska/ nie jest skłonny do żadnego kompromisu i nie przyjmuje do wiadomości żadnych argumentów.

  Pracodawca podtrzymuje swoją dotychczasową decyzję odnośnie planu podwyżek w roku 2014 średnio na poziomie 3,5%.

  W oparciu o analizę sytuacji ekonomiczno finansowej, dokonanej przez ekspercką firmę S.Partner oraz aktualny stan posiadanej wiedzy NSZZ "Solidarność" stoi na stanowisku, iż nie ma przesłanek przemawiających za odmową podwyżek, tzn. podwyżki są możliwe i nie powinny stanowić problemu dla finansów spółki.


 • Poznaj swoje prawa

  2014-08-15

  Pracodawca w drodze porozumienia zmieniającego chce zmienić Twoje dotychczasowe stanowiska pracy, NIE musisz wyrażać ZGODY na porozumienie.

  Na przykład:

  Pracodawca chce zmienić Twoje stanowisko pracy Lider Zespołu DOK lub Lider Produktów Pakowanych na stanowisko pracy Lider Zespołu.

  Jeżeli NIE wyrazisz ZGODY na porozumienie zmieniające, Pracodawca ma obowiązek zastosować wypowiedzenie zmieniające, ale wypowiedzenie może być dokonane dopiero po uzyskaniu opinii Organizacji Związkowej.

  Pamiętaj!

  Każdy członek związku NSZZ "Solidarność" ma prawo do bezpłatnej porady prawnej. Prawnicy znajdują się w Zarządach Regionu NSZZ "Solidarność", o kontakt do biura prawnego pytaj liderów związkowych.

  Za nim podpiszesz dokument masz prawo zasięgnąć opinii prawnej!

  Korzystaj z przysługujących Tobie praw!!! • Opinia Państwowej Inspekcji Pracy

  2014-09-09


  W dniu 8 września 2014 r Pracodawca poinformował Pracowników, że NSZZ "Solidarność" w komunikacie na stronie internetowej przekazała swoje stanowisko odnośnie wprowadzenia nowego nazewnictwa stanowisk pracy w TESCO /Polska/ Sp. z o.o. "nieprecyzyjnie i nieprawidłowo", w związku z tym zamieszczamy w całości opiniię Państwowej Inspekcji Pracy. • Komunikat

  2014-09-06

  Koleżanki i Koledzy!


  Na dzień 17 września 2014 r. zostało zaplanowane spotkanie pomiędzy Organizacjami Związkowymi a Pracodawcą. Spotkanie jest kontynuacją negocjacji podwyżkowych na rok 2014.

  "NSZZ Solidarność" dotychczas podtrzymała swoją propozycję podwyżek na poziomie od 10%-15% uważając,że taka podwyżka płac jest możliwa do realizacji bez negatywnych skutków dla firmy.

  Natomiast, zaproponowaną przez Zarząd TESCO/Polska/ podwyżkę średnio o 3,5% uważamy za krzywdzącą Pracowników, choćby z powodu wzrostu wydajności pracy o blisko 5% (mierzoną na podstawie dochodu na jednego pracownika).

  NSZZ "Solidarność" ma nadzieję, że spotkanie z Pracodawcą będzie konstruktywne i spełni oczekiwania zarówno Pracodawcy jak i Pracowników.


 • Komunikat

  2014-08-28

  Koleżanki i Koledzy!


  Po raz kolejny Solidarność udowodniła, że zna lepiej Prawo Pracy od Pracodawcy!!!

  23 marca 2014r. NSZZ 'Solidarność" zwróciła się do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w TESCO/Polska/ Sp. z o.o. Kontrola dotyczyła zmian w nazewnictwie stanowisk pracy, które zdaniem naszej organizacji zostały wprowadzone przez Pracodawcę niezgodnie z obowiązującym prawem.

  Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła nasze zarzuty i w związku z nieprawidłowościami zostało skierowane do Pracodawcy wystąpienie o dostosowanie treści umów o pracę do źródła prawa jakim jest Regulamin Wynagradzania, a także o wyeliminowanie z obrotu prawnego wszystkich dokumentów sprzecznych z treścią obowiązującego Regulaminu Wynagradzania prawidłowo uzgodnionego z Organizacjami Związkowymi.


 • Spotkanie z Pracodawcą

  2014-08-06

  Koleżanki i Koledzy!

  5 sierpnia 2014r. w Krakowie w Biurze Głównym TESCO /Polska/ Sp.z o.o. odbyło się spotkanie dotyczące podwyżek wynagrodzeń w 2014 r. W negocjacjach udział wzięły wszystkie organizacje związkowe działające w naszej firmie.

  Zarząd TESCO Polska planuje od listopada podwyżki wynagrodzeń wysokości od 1% do 4,5% brutto,Solidarność wystąpiła o podwyżkę wynagrodzeń w wysokości od 10 % do 15%, lecz Pracodawca nie zgadza się na propozycją podwyżkową Związku, opierając się na następujących argumentach:

  -Przedsiębiorstwo nie może sobie na to pozwolić, bo odnotowuje straty

  -Inflacja jest na niskim poziomie

  -Tesco oferuje warunki porównywalne z rynkowymi

  Solidarność nie zgadza się z wyżej wymienionymi argumentami!

  Jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń na rynku, pracodawca dotychczas nie udostępnienił nam dokumentów, na których się opiera. W związku z tym argument ten jest dla nas nie do przyjęcia.

  Nie zgadzamy się również z argumentem dotyczącym inflacji. Faktem jest, że według prognoz NBP maksymalna inflacja w 2014 r. ma wynieść 0,4%, a w roku kolejnym (2015) 2,1%, ale niestety podlegamy znacznie większym podwyżkom cen. Nasze wynagrodzenia są na tyle skromne, że jesteśmy zmuszeni znaczną część naszych budżetów domowych przeznaczać na żywność i mieszkanie. Na chwilę obecną inflacja w przypadku tych dóbr spada, ale NBP spodziewa się ponownego wzrostu cen na koniec 2014 r. W 2015 r. inflacja może silnie przyspieszyć, dlatego nie możemy sobie pozwolić na dalszy spadek naszej siły nabywczej.

  Przede wszystkim nie do przyjęcia jest dla nas argument, jakoby przedsiębiorstwo nie posiadało środków, aby pozytywnie rozpatrzyć nasze żądania. W ciągu roku wydajność pracowników wzrosła o blisko 5% (mierzona na podstawie dochodu na jednego pracownika), sprzedaż stale rośnie i w tym roku wzrost ten powinien być jeszcze większy. Mamy prawo do sprawiedliwego udziału w oszczędnościach, które udało się wypracować dzięki wzrostowi wydajności pracowników. Pracodawca powtarza nam jak mantrę, że przedsiębiorstwo odnotowuje straty. Zgadza się, ale wynika to przede wszystkim z kosztów finansowych, coraz wyższych odsetek płaconych od pożyczek wewnątrzgrupowych oraz deprecjacji aktywów pociągających za sobą straty księgowe rzędu kilkuset milionów, których przyczyny sam pracodawca nie jest nam w stanie wyjaśnić. Sprzedaż rośnie, a fundusz płac maleje. Rosną za to usługi obce często świadczone na rzecz spółek wchodzących w skład grupy. Wydaje się, że sporo się dzieje między Polską, Wielką Brytanią i Luksemburgiem, gdzie ma swoją siedzibę holding Delamare — właściciel Tesco Polska, i towarzyszą temu złożone relacje pomiędzy firmami powiązanymi… Nasze pytania pozostały bez odpowiedzi, ale wydaje się, że dotknęły one pewnych kwestii. Jeśli odmawia się nam podwyżki, ponieważ przedsiębiorstwo nie posiada ku temu odpowiednich środków, oczekujemy, że argument ten zostanie poparty dowodami. Bo póki co budzi on przede wszystkim nasze wątpliwości... Nie potrafimy zrozumieć, w jaki sposób dzielony jest zysk wypracowany dzięki polskim pracownikom.

  Stanowisko Solidarności dotyczące postulatów na rok 2014 poparły wszystkie organizacje związkowe działające w TESCO Polska.


 • Ruchomy czas pracy

  2014-08-13

  Ruchomy czas pracy to potoczna nazwa rozkładu, który przewiduje różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy w poszczególnych dobach.

  Wprowadzenie ruchomego czasu pracy w firmie wymaga zawarcia przez pracodawcę porozumienia ze związkami zawodowymi przedstawicielami pracowników.

  Z wnioskiem o zastosowanie ruchomego czasu pracy może również wystąpić sam pracownik.

  Ruchomy czas pracy znosi godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia doby pracowniczej.

  Praca w ruchomym czasie pracy umożliwia rozpoczynanie pracy naprzykład w godzinach:

  Piątek od godz. 13:45 do 22:00

  Sobota od godz. 10:00 do 16:15 • Zmiany stosunku pracy

  2014-07-30

  Nawiązanie stosunku pracy wiąże się z oczywistą koniecznością określenia jego elementów. Na elementy te składają się m.in. wskazanie stron stosunku prac czy ustalenie jego treści. Zasadniczą zasadą systemu prawa jest myśl pacta sunt servanda, czyli umów należy dotrzymywać. Nie mniej jednak nie budzi żadnych wątpliwości, że niekiedy różnego rodzaju okoliczności wymuszają dokonanie modyfikacji raz ustalonych warunków. Stwierdzenie takie dotyczy również w pełni stosunków pracy.

  Przed przejściem do konkretnych rozważań należy wyjaśnić pewną kwestię terminologiczną. Otóż pod pojęciem zmiany stosunku pracy będą rozumiane wszelkie modyfikacje (zarówno o stałym jak i przejściowym charakterze) danego stosunku pracy, czyli więzi łączącej konkretnego pracownika z konkretnym pracodawcą. W szczególności oznacza to, że przez tak pojętą zmianę nie będzie rozumiana sytuacja, w której pracownik zmienia pracodawcę, gdyż wówczas mamy do czynienia z ustaniem jednego i nawiązaniem kolejnego stosunku pracy.

  Przedmiot zmian Analizę zmian stosunku pracy należy z całą pewnością rozpocząć od odpowiedzi na fundamentalne pytanie o to, co może ulec zmianie w stosunku pracy, czyli czego zmiany mogą dotyczyć. W doktrynie wskazuje się, że zmiany stosunku pracy mogą zasadniczo dotyczyć trzech rodzajów elementów definiujących tę więź prawną. Pierwszym jest element najbardziej oczywisty, czyli treść stosunku pracy. Pod pojęciem treści stosunku pracy należy rozumieć w zasadzie warunki pracy i płacy wynikające z ustaleń stron, a zatem przede wszystkim rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia oraz wymiar czasu pracy (art. 29 § 1 kodeksu pracy), a także inne, które wynikają czy to z wiążącej strony umowy czy też ewentualnie z przepisów prawa, w szczególności specyficznych źródeł prawa pracy (np. układu zbiorowego pracy czy regulaminu wynagradzani).

  Czytaj dalej • Krótsze wypowiedzenia mają wpływ na uprawnienia

  źródło:GAZETA PODATKOWA;2014-07-30

  Okresy wypowiedzenia umowy o pracę są określone ustawowo i co do zasady mają charakter stały. Wprawdzie strony mogą je zmieniać w drodze zapisów umownych, ale w praktyce z tego rozwiązania korzysta się rzadko Znacznie częściej pracodawcy wykorzystują przepisy pozwalające im jednostronnie skrócić okres wypowiedzenia. Taka modyfikacja wypowiedzenia powoduje szybsze zakończenie zatrudnienia i wpływa na zakres uprawnień pracownika.

  Szybsze rozstanie z inicjatywy pracodawcy W niektórych sytuacjach kontynuowanie zatrudnienia przez cały okres wypowiedzenia może wiązać się z dużymi kosztami po stronie pracodawcy. W razie trudności finansowych każdy miesiąc wypowiedzenia, może oznaczać dla zakładu wymierne straty finansowe. Dlatego Kodeks pracy daje pracodawcy możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia w drodze jednostronnej decyzji, bez konieczności uzyskania zgody pracownika. Skorzystanie z tej możliwości jest jednak dopuszczalne tylko:

  w sytuacji dokonania przez pracodawcę trzymiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, gdy przyczyną wypowiedzenia była upadłość lub likwidacja pracodawcy lub inna przyczyna nieleżąca po stronie pracownika (art. 361 K.p.).

  Z art. 361 K.p. może skorzystać każdy pracodawca, bez względu na stan zatrudnienia. Przyczyny uzasadniające skrócenie wypowiedzenia na jego podstawie mogą być bardzo zróżnicowane, przepis wymaga bowiem tylko tego, aby nie leżały one po stronie pracownika. W praktyce są to najczęściej przyczyny natury ekonomicznej i organizacyjnej, dotyczące zakładu pracy.

  Skrócenie wypowiedzenia, o którym mowa w art. 361 K.p., może nastąpić maksymalnie do jednego miesiąca. W konsekwencji pracownikowi można "zabrać" jeden lub dwa miesiące wypowiedzenia. Ponieważ umowa o pracę, której okres wypowiedzenia został skrócony, rozwiązuje się z upływem owego skróconego terminu, pracownik jest poszkodowany w zakresie wynagrodzenia. Z tego względu ustawodawca zagwarantował mu odszkodowanie za okres wypowiedzenia, który nie nastąpił w wyniku skrócenia. Ponadto ustalił, że okres za który wypłacono odszkodowanie podlega uwzględnieniu w stażu pracy, o ile w tym czasie były pracownik był bezrobotny. Czytaj dalej • Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

  2014-07-29

  Jest upał – pracodawco, pamiętaj o pracownikach! Zimne napoje, przerwy w pracy czy skrócenie czasu pracy mogą przynieść ulgę, gdy przychodzi wysoka temperatura. Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawców. Dotyczy to również dni, gdy temperatura idzie mocno w górę. Obowiązki pracodawców w tym zakresie w dużym stopniu zależą od procesów technologicznych, które zachodzą przy wykonywaniu określonej pracy.

  Zgodnie z Kodeksem pracy oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, jeżeli temperatura powietrza przekracza 28 stopni Celsjusza, pracodawca powinien nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w pomieszczeniach zimne napoje. Osobom pracującym na otwartej przestrzeni napoje przysługują przy temperaturze 25 stopni C. Również w warunkach gorącego mikroklimatu (czyli w pomieszczeniach, miejscach wykonywania pracy, w których panuje wysoka temperatura), charakteryzującego się wysokim obciążeniem termicznym, powyżej 25 stopni C pracownicy muszą mieć zapewnione napoje.

  Warto pamiętać, że napoje powinny być odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywanej pracy, wzbogacone w sole mineralne i witaminy (w przypadku wykonywania pracy w warunkach gorącego mikroklimatu oraz dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości zaspokajającej ich potrzeby.


  O odpowiednich warunkach pracy powinni pamiętać pracodawcy zatrudniający pracowników przy pracach szczególnie niebezpiecznych wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej, a także kobiety w ciąży i karmiące piersią. Trzeba również pamiętać o zakazie pracy pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 stopni, a wilgotność względna powietrza 65 proc.


 • Czas pracy niepełnosprawnych znów korzystniejszy!

  2014-07-25

  Co do zasady, pracownicy wykonują pracę w tzw. normach podstawowych, tj. przez 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Również wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień. Legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności daje jednak możliwość krótszej pracy – bo przez 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

  Do dnia 9 lipca 2014 r. warunkiem stosowania takich obniżonych norm jest przedstawienie przez pracownika zaświadczenia o celowości ich stosowania. Uprawnionym do jego wydania jest lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub, w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną.

  1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego W wyroku z dnia 13 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 17/11) Trybunał Konstytucyjny uznał przepis art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie, w jakim uzależnia zastosowanie skróconych norm od uzyskania powołanego zaświadczenia, za niezgodny z konstytucją. Zakwestionowany przepis traci moc z upływem 12 miesięcy od dnia opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. najpóźniej w dniu 9 lipca 2014 r.


  2. Stan prawny od 10 lipca 2014 r. Z tą datą przestanie obowiązywać przepis uzależniający pracę osób niepełnosprawnych w wymiarze 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo od zaświadczenia lekarza. W trakcie prac legislacyjnych są już przepisy znoszące ten obowiązek. Bez zmian pozostają natomiast uprawnienia osób legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym, zwiększając wymiar wypoczynku w porównaniu do zwykłego urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikom na podstawie kodeksu pracy, z 20 dni do 30 dni lub z 26 dni do 36 dni. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z wymienionych powyżej stopni niepełnosprawności (art. 19 ust. 1 ustawy o rehabilitacji).


 • Prawo: poradnik urlopowicza

  2014-07-23

  1.Prawo do urlopu Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 20 lub 26 dni. Urlop wypoczynkowy może być podzielony na części, z tego przynajmniej jedna część wypoczynku musi trwać nie mniej niż 14 dni kalendarzowych. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów,który stanowi kompromis między planami wakacyjnymi pracownika a koniecznością zapewnienia normalnego funkcjonowania zakładu pracy. Pracodawca może zrezygnować z ustalania planu urlopów i wówczas termin urlopu jest ustalany po porozumieniu z pracownikiem.

  2. Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu? Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, jeżeli jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Odwołanie pracownika z urlopu ma charakter polecenia służbowego. Jednocześnie § 2 omawianego artykułu, nakłada na pracodawcę obowiązek pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu (np. koszty przejazdu czy zakwaterowania).

  3.Jakie uprawnienia dla pracujących w upalne dni? Głównym przywilejem jest prawo do bezpłatnych, zimnych napojów, gdy praca wykonywana w warunkach podwyższonej temperatury powietrza odbywa się: na otwartej przestrzeni w temperaturze ponad 25 st. C. w pomieszczeniach zamkniętych przy temperaturze ponad 28 st.C. Przepisy BHP nie wskazują górnej granicy temperatury po przekroczeniu, której pracownik może wstrzymać się od wykonywania pracy. • Spotkanie z Pracodawcą

  2014-07-10

  Koleżanki i Koledzy!


  24 czerwca 2014 roku NSZZ "Solidarność" wraz z pozostałymi organizacjami związkowymi działającymi

  w TESCO /Polska/ Sp. z o.o. rozpoczęła negocjacje z Pracodawcą dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2014 roku.
  Na spotkaniu w dniu 8 lipca 2014 r. NSZZ "Solidarność" złożyła na ręce prezesa Ryszarda Tomaszewskiego pismo w którym zwraca się z wnioskiem o przekazanie niezbędnych informacji dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy. Rozmowy z Pracodawcą będą kontynuowane po analizie informacji uzyskanych od Zarządu TESCO.


 • Europejskie Rady Zakładowe Tesco

  2014-06-13

  Koleżanki i koledzy


  W dniach 11 i 12 czerwca 2014 roku w Wielkiej Brytanii odbyło się kolejne posiedzenie Europejskiej Rady Zakładowej TESCO. Pracowników TESCO /Polska/ Sp. z o.o reprezentowali członkowie Europejskiej Rady Zakładowej Elżbieta Jakubowska i Magdalena Zydler. Podczas spotkania głos zabrała Elżbieta Jakubowska, która poruszyła kwestie związane z:

  1.Wynagrodzeniami

  2.Warunkami pracy w Polsce w tym:

  a)Redukcją zatrudnienia.

  b)Przeciążeniem pracą.

  c)Stresem.

  d)Rozwiązywaniem umów o pracę.

  e)Szkoleniami.

  Następne spotkanie odbędzie się w czerwcu 2015 roku.


 • Postulaty podwyżkowe

  2014-06-05

  Koleżanki i koledzy


  Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Tesco Polska Sp. z o.o. wystąpiła do pracodawcy z postulatami podwyżkowymi na 2014 rok.

  Na podstawie siatki płac:

  Warszawa-10% dla pracowników podstawowych wszystkich grup liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia brutto.

  Duże Miasta-10% dla pracowników podstawowych wszystkich grup liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia brutto.

  Pozostałe Miasta-10% dla pracowników podstawowych wszystkich grup liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia brutto plus 5% w ramach likwidacji regionalizacji płac

  Kierownicy działów-5% liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia brutto-nie mniej niż 200 zł

  Kierownicy stoisk-5% liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia brutto-nie mniej niż 200 zł

  Specjaliści BHP-5% liczone od podstawy dotychczasowego wynagrodzenia brutto- nie mniej niż 200 zł


 • WYBORY NA KADENCJĘ 2014-2018


  Koleżanki i koledzy rozpoczynamy wybory w regionach Delegatów na Oddziałowe Zebrania Delegatów NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" przy TESCO Polska Sp. z o.o. na kadencje 2014-2018. Informację o terminach, oraz godzinach przeprowadzenia wyborów będziemy przekazywać na bieżąco na poszczególne sklepy. Poniżej znajdują się formularze dla kandydatów na Delegatów.


 • Spotkanie z Pracodawcą

  2014-04-29


  24 kwietnia 2014 r. w Krakowie doszło do spotkania pomiędzy reprezentantami pracodawcy, a przedstawicielmi związków zawodowych działającuch w TESCO/Polska/ Sp. z o.o.

  Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

  1. Sytacja ekonomiczna firmy.

  2 .Udzielanie kredytów na preferencyjnych warunkach.

  3 .Karta club card

  4.Sprawy bieżące

  Kolejne spotkanie przewidziane jest na 28 i 29 maj 2014r.


 • Spotkanie z Pracodawcą

  2014-04-14


  10 kwietnia w Krakowie odbyło się spotkanie pomiędzy Komisją Zakładową NSZZ "Solidarność" a przedstawicielami Zarządu TESCO/Polska/ Sp z o.o.

  Na spotkaniu omówiono wszystkie zmiany jakie nastąpiły w naszej Organizacji Związkowej po wyborach na kadencję 2014/2018. Pracodawca zapoznał Nas z nową organizacją pracy w skarbcach oraz zaprezentował elektroniczne urządzenie do mierzenia czasu pracy. Komisja Zakładowa poruszyła temat zmian "nazw stanowisk pracy", które naszym zdaniem nie istnieją w firmie TESCO/Polska/ Sp z o.o.

  "Solidarność"poinformowała pracodawcę o złożeniu wniosku do Głównej Inspekcji Pracy w Warszawie o przeprowadzenie kontroli pod kątem zgodności z prawem zmian wprowadzanych przez pracodawcę. Pod koniec spotkania omówiono bieżące problemy w poszególnych placówkach handlowych.


 • Refundacja Okularów

  2014-04-14


  Jeśli w ramach badań profilaktycznych lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych) lekarz stwierdzi potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok, należy zapewnić je pracownikowi. Oznacza to, że pracodawca musi je sfinansować (zwrócić koszty ich zakupu).
  Pracodawca ma prawo ustalić limit, do wysokości którego będzie finansował pracownikowi okulary. Jednak limit ten powinien uwzględniać stawki rynkowe - czyli co najmniej minimalną wartość okularów o danych parametrach.

  Nie można też ograniczać odgórnie częstotliwości refundacji okularów. Już podczas badań wstępnych lekarz może zalecić ich stosowanie. Jeśli później - np. w trakcie badań okresowych - okaże się, że pracownikowi są potrzebne mocniejsze szkła, pracodawca ma obowiązek znowu je zapewnić. Jeśli zaś między kolejnymi badaniami wzrok pracownika pogorszy się, może on wystąpić o skierowanie go na dodatkowe badania przed terminem upływu ważności poprzednich. Pracodawca powinien uwzględnić taki wniosek. W przypadku gdy lekarz uzna, że trzeba ponownie zapewnić okulary (o innych parametrach), pracodawca musi je zrefundować.

  źródło-Szymon Sokolik, Redaktor Naczelny miesięcznika "Aktualności kadrowe"


 • Spotkanie Komisji Zakładowej

  2014-04-13

  Koleżanki i koledzy,

  9 Kwietnia 2014 roku w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie Komisji Zakładowej związku zawodowego NSZZ "Solidarność" działającego przy Tesco /Polska/ Sp. z o. o.

  Na spotkaniu podęto decyzje związane z prawidłowym funkcjonowaniem naszej organizacji, ponadto Komisja Zakładowa podjęła decyzję o powołaniu pięciosobowego Prezydium.

  Skład Prezydium

  Elżbieta Jakubowska - Przewodnicząca
  Wioletta Stanaszek - Pierwszy Zastępca Przewodniczącej/Skarbnik
  Beata Michajluk - Zastępca Przewodniczącej/Sekretarz
  Danuta Pietrzyk - Zastępca Przewodniczącej
  Magdalena Zydler - Zastępca Przewodniczącej  (na zdjęciu Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Tesco /Polska/)


 • Zakładowe Zebranie Delegatów

  2014-03-31

  Koleżanki i koledzy,

  W dniach od 27 do 28 marca 2014 roku w Krakowie odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy TESCO Polska Sp. z o.o.

  Pierwszego dnia Przewodnicząca Komisji Zakładowej Pani Elżbieta Jakubowska przedstawiła przybyłym Delegatom sprawozdanie z wyborów delegatów na ZZD w poszczególnych okręgach wyborczych, oraz omówiła pracę Komisji Zakładowej za okres działania 2012-2014 rok. Następnie skarbnik związku Wioletta Stanaszek przedstawił sprawozdanie finansowe w którym omówiła przychody, oraz wydatki Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” przy Tesco Polska Sp. z o.o. Po omówieniu sprawozdań Pani Elżbieta Jakubowska przedstawiła Delegatom najważniejsze kwestie związane z utworzeniem nowej struktury w naszej organizacji, która została przyjęta z dużym entuzjazmem.

  Głównym celem obrad było przeprowadzenie wyborów zarządu naszej organizacji tj. Przewodniczącej Komisji Zakładowej, Komisji Zakładowej oraz, Komisji Rewizyjnej.

  Przewodniczącą NSZZ „Solidarność” przy Tesco Polska Sp. z o.o. została wybrana

  Pani Elżbieta Jakubowska

  Członkami Komisji Zakładowej zostali:

  Cerndt Izabela, Felkel Piotr, Łukiewicz Ewa, Michajluk Beata, Pajer Mieczysław, Pietrzyk Danuta, Polaczek Paweł, Polska Sabina, Wioletta Stanaszek, Zydler Magdalena.

  Członkami Komisji Rewizyjnej zostali

  Marlena Nalepka, Ewelina Arciszuk, Ewa Szwajnoch, Grzegorz Lech, Małgorzata Czarnecka. Na liście rezerwowej do Komisji Rewizyjnej znalazła się Agnieszka Długosz.

  Drugiego dnia obrad zostały omówione kwestie związane z Sekcją Handlu, oraz zostały przeprowadzone wybory Delegatów do Sekcji Handlu.

  Delegatami Sekcji Handlu zostali:

  Basta Artur, Długosz Agnieszka, Felkel Piotr, Jakubowska Elżbieta, Nalepka Marlena, Pietrzyk Danuta, Zydler Magdalena.

  Po zakończeniu Zakładowego Zebrania Delegatów spotkała się nowo wybrana Komisja Zakładowa, która omówiła bieżące sprawy związane z działalnością KZ.  (na zdjęciu od lewej strony Przewodnicząca Komisji Zakładowej Elżbieta Jakubowska, oraz Przewodniczący Sekcji Pracowników Handlu Alfred Bujara)


 • KOMUNIKAT!

  2014-03-26

  Koleżanki i koledzy,

  Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy TESCO /Polska/ Sp.z o.o. Wzywa do NIE podpisywania "Informacji o zmianie nazwy stanowiska pracy" proponowanej przez Pracodawcę. Powyższa informacja nie wymaga podpisów pracowników. Podane przez Pracodawcę stanowiska pracy nie istnieją, nie znajdują się w zapisach Regulaminu Wynagradzań ani Regulaminie Pracy.


 • KOMUNIKAT

  2014-03-20

  Koleżanki i koledzy,

  Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy TESCO /Polska/ Sp. z o.o. APELUJĘ do członków związku o nie podpisywanie dokumentu "Zmiany warunków pracy i płacy za porozumieniem stron",w którym zmieniane zostaną obecnie obowiązujące stanowiska pracy. Zmiany stanowisk pracy,które chce wprowadzić pracodawca nie istnieją w TESCO /Polska / sp z o.o. nie są ujęte w Regulaminie Wynagradzania, a tym samym naruszają obowiązujące prawo .


 • Zakładowe Zebranie Delegatów

  2014-03-12

  Koleżanki i koledzy,


  27/28 marca 2014 roku przy ul. Rzemieślniczej 4 w Krakowie odbędzie się Zakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" przy TESCO Polska Sp. z o.o. Wszelkie dodatkowe informacje na temat zjazdu można uzyskać pod numerami telefonu 663045794 lub 535045192.


 • Wybory Kadencja 2014-2018

  2014-02-25

  Koleżanki i koledzy,

  Nasza Organizacja jest w trakcie przeprowadzania wyborów Delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów, które odbędzie się w marcu. W najbliższym czasie wybory odbędą się w regionie Śląsko-Dąbrowskim, Warmińsko-Mazurskim, oraz Zachodnio Pomorskim.  (Na zdjęciu członkowie naszego związku podczas wyborów z SM Głogowie)


 • WYBORY NA KADENCJĘ 2014-2018


  Koleżanki i koledzy od stycznia 2014 roku rozpoczynają się wybory Delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów, oraz Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" przy TESCO Polska Sp. z o.o. Na kadencje 2014-2018. Informację o terminach, oraz godzinie przeprowadzenia wyborów na poszczególnych sklepach będziemy przekazywać na bieżąco. Poniżej znajdują się formularze dla kandydatów na delegatów ,wypełnione elektronicznie należy przesyłać na adres email przewodniczacy-solidarnosc-tesco@wp.pl • Ruchomy czas pracy

  2013-12-02


  Odpowiadając na propozycję podpisania porozumienia pomiędzy TESCO /Polska / Sp. z o.o. a NSZZ „Solidarność” w sprawie tzw. „ruchomego czasu pracy”, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarnoć TESCO Sp. z o.o. stwierdza, że w obecnej sytuacji nie widzi potrzeby regulowania tej drażliwej kwestii w drodze porozumienia.
  W piśmie z dnia 19 listopada 2013r. Pracodawca pisze: dla większości naszych kolegów i koleżanek rozwiązanie to jest korzystne, co potwierdzają liczne zapytania od nich, czy możliwa już jest praca w ruchomym czasie pracy. Jeśli to prawda, to, zdaniem Komisji Zakładowej, Pracodawca może skutecznie zaspokoić wszystkie swoje potrzeby dotyczące ruchomego czasu pracy w oparciu o indywidualne wnioski pracowników, które nie wymagają akceptacji związków zawodowych i zawieranie dodatkowego porozumienia w tym zakresie nie wydaje się zasadne.


 • „Solidarność” zaskarży elastyczny czas pracy

  2013-11-13


  Sejmowa Komisja Ustawodawcza nie podziela opinii, że podwyższenie wieku emerytalnego jest zgodne z konstytucją. Pani marszałek ma do wyboru albo podpisać to stanowisko, albo czekać na zmianę opinii Komisji Ustawodawczej – mówi prof. Marcin Zieleniecki, główny ekspert Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w rozmowie z Barbarą Madajczyk-Krasowską.

  – NSZZ „Solidarność” zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o elastycznym czasie pracy. Który z przepisów jest niekonstytucyjny?

  – Kwestionujemy artykuł 150, paragraf 3, punkt 2. kodeksu pracy, który mówi o zdolności pozazwiązkowej reprezentacji pracowników do zawierania porozumień przewidujących przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy maksymalnie do dwunastu miesięcy. Czytaj dalej


 • Dialog społeczny

  2013-11-07


  Nowe zasady dialogu społecznego, przygotowane przez trzy reprezentatywne centrale związkowe (NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych), zostały zaprezentowane podczas posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 4 listopada. Wcześniej propozycje te szef Związku Piotr Duda przekazał prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu.


  W swoim projekcie związki zawodowe podkreślają, że dotychczasowa formuła prowadzenia dialogu społecznego w Polsce – w oparciu o Komisję Trójstronną oraz Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego – wyczerpała się. Partnerzy społeczni stracili do siebie zaufanie, a ustalenia Komisji Trójstronnej nie są wiążące dla rządu.

  Związkowcy proponują m.in. ograniczenie roli rządu i skupienie się na autonomicznym dialogu dwustronnym reprezentacji pracowników i pracodawców. Skuteczność takiej formuły udowadnia chociażby praktyka ostatnich miesięcy. W wielu przypadkach to strona rządowa jest czynnikiem blokującym wypracowanie konstruktywnego rozwiązania konkretnego problemu. Na Pomorzu pod koniec października szefa ZRG Krzysztof Dośla odbył serię spotkań z przedstawicielami organizacji pracodawców (BCC, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Pomorza). Czytaj dalej


 • Pracujemy za dużo

  2013-11-07


  W 2012 roku w czasie 60 minut pracy zatrudnieni wytwarzali w Polsce dobra o wartości średnio 10,4 euro. To o 5,6 proc. więcej niż w roku poprzednim – wynika z danych Eurostatu, odnoszących się do wydajności mierzonej wartością PKB za przepracowaną godzinę, które przytacza Dziennik Gazeta Prawna.


  Tak dużego wzrostu produktywności nie zanotowano w żadnym innym kraju UE. W niektórych państwach Wspólnoty efektywność pracy spadła – na przykład w Wielkiej Brytanii o 1,8 proc., w Holandii o 1,2 proc., a we Włoszech o 1,1 proc.

  Chociaż wydajność pracy rośnie, to pod względem przepracowanych godzin znajdujemy się w absolutnej europejskiej czołówce. Statystyczny Niemiec spędza w pracy w roku ponad 500 godzin mniej niż Polak. Tymczasem Polacy nadal zarabiają dużo mniej niż by wynikało to z relacji płacy do PKB. Czytaj dalej


 • Sprawy pracownicze

  2013-11-04


  Koleżanki i koledzy W Tesco /Polska /Sp. z o.o toczyły się w ostatnim czasie dwa postępowania sądowe wniesione przez pracowników, którzy zostali nie słusznie zwolnieni z pracy.


  Pierwszy przypadek miał miejsce w regionie Rzeszowskim, w którym sąd w czasie kilku miesięcznego procesu ostatecznie podzielił zdanie pracowników i pracownicy zostali przywróceni do pracy. Na kontynuację zatrudnienia zdecydowała się tylko jedna pracownica.

  Drugi przypadek miał miejsce w regionie Zagłębie Miedziowe, w którym została wypowiedziana umowa o pracę Społecznemu Inspektorowi Pracy. Ostatecznie na pierwszej rozprawie sądowej została podpisana ugoda między stronami postępowania, w wyniku której pracownik zrezygnował z możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy w Tesco otrzymując odpowiednią rekompensatę finansową.


 • Ograniczenie handlu w święta. Czas na głos krakowian

  źródło:ONET.PL; 2013-11-03


  Ograniczenie handlu w Wielki Piątek, Wigilię oraz w każdą niedzielę - to projekt, który wywołał sporą burzę pośród krakowskich radnych. Teraz zaczynają się konsultacje społeczne w tej sprawie. Mieszkańcy będą się mogli wypowiedzieć, czy popierają takie ograniczenia.


  Projekt ograniczenia handlu w Wielki Piątek i Wigilię Bożego Narodzenia wyszedł od grupy radnych z Tomaszem Urynowiczem (PO) na czele. Początkowo zakładał on skrócenie godzin handlowych tylko we wspomniane dni do godziny 12. Jednak w wyniku burzliwej sesji rady miasta we wrześniu, do projektu uchwały dopisano także każdą niedzielę. Ta poprawka wywołała burzę. Zgłosił ją radny Stanisław Rachwał (PiS). Gdy ta poprawka przeszła, Tomasz Urynowicz – jeden z autorów bazowego projektu, postanowił go wycofać. – Radni robią sobie kpiny z projektu – przekonywał. Okazało się jednak, że potrzeba do tego zgody wszystkich projektodawców. A ponieważ wszystkich nie było, to projekt przeszedł z poprawkami.

  Czytaj dalej


 • Odmowa przyjęcia przez pracownika wypowiedzenia umowy o pracę

  2013-11-03

  1) W świetle Kodeksu Cywilnego (art.61 KC w związku z art. 300 Kp) przyjmuję się, że oświadczenie woli składane przez pracodawcę (wypowiedzenie umowy o pracę) zostaje złożone pracownikowi z chwilą gdy pracownik ten miał możliwość zapoznania się z jego treścią. W przypadku wręczenia wypowiedzenia umowy o pracę oznacza to, że oświadczenie pracodawcy jest złożone pracownikowi jeśli mógł się on zapoznać z jego treścią. Jeżeli pracownik nie skorzysta z tej możliwości i odmówi przyjęcia tego pisma to przyjmuje się ze wypowiedzenie (rozwiązanie umowy o pracę) jest skuteczne, a ujemne skutki tej odmowy obciążają pracownika. Często pracownicy chcąc się chronić przed rozwiązaniem umowy o pracę decydują się na odmowę przyjęcia wypowiedzenia i w ten sposób działają na własną szkodę. W opisanej sytuacji osoba wręczająca wypowiedzenie (najczęściej w obecności świadka) czyni na wypowiedzeniu adnotację o odmowie przyjęcia wypowiedzenia i podpisuje się pod tą adnotacją, wpisując datę. Dokument ten w razie sporu sądowego będzie wykorzystany przez pracodawcę, a w razie konieczności osoba trzecia obecna przy tej czynności będzie powołana jako świadek. Kwestia ta znalazła wielokrotnie odbicie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 16 kwietnia 1995 roku sygn. IPR 2/95 Sąd Najwyższy stwierdził że „oświadczenie woli zakładu pracy o rozwiązaniu umowy o pracę jest złożone pracownikowi z chwilą gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią chociaż tego nie uczynił”. Podobnie w wyroku z dnia 11 grudnia 1996 roku sygn. Akt IPK 36/96 Sąd Najwyższy stwierdził, że „złożone oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę ma miejsce także wtedy gdy pracownik mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią z własnej woli tego nie zrobił.” W treści przytoczonych orzeczeń wynika wiec że decydujące znaczenie ma nie faktyczne zapoznanie się z treścią wypowiedzenia lecz jego możliwość.

  2)Bardziej skomplikowane są sytuacje gdy pracownik nie przebywa w zakładzie pracy i pracodawca wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy o pracę przesyła mu pocztą, natomiast pracownik nie odbiera przesyłki. Orzecznictwo sądowe w tej kwestii nie jest jednolite, a przeważa pogląd wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z 11 grudnia 1996 roku syn. Akt I PKN 36/96, w którym Sąd Najwyższy stwierdził że: „złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia ma miejsce także wtedy, gdy pracownik mając realna możliwość zapoznania się z jego treścią z własnej woli nie podejmuje przesyłki pocztowej zawierającej to oświadczenie pracodawcy. Pracownik mógłby się jednak bronić, że do odbioru przesyłki nie doszło z przyczyn od niego niezależnych, co wymagałoby jednak udokumentowania tych twierdzeń. Reasumując powyższe dowody należy stwierdzić, ze pracownik odmawiając przyjęcia wypowiedzenia (rozwiązania) umowy o pracę działa na własną szkodę, gdyż traci możliwość odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę do Sądu Pracy w ciągu 7 dni od wypowiedzenia i 14 dni od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia – zgodnie z art. 264 §1 i §2 Kp. W razie odwołania się do Sądu po upływie tych terminów, pracownik nie ma szans na uzyskanie dla siebie korzystnego wyroku.

  Opracował Edward Chmiel


 • Warunki świadczenia pracy na urlopie wychowawczym

  2013-10-29

  Pytanie członka Solidarności: „Jeśli świadczę pracę w dwóch instytucjach i chcę skorzystać z urlopu wychowawczego, czy mogę to uczynić, odchodząc z jednej pracy, a w drugiej nadal pracować. Szczególnie, że jest to praca popołudniowa i dziecko będzie pod opieką ojca? Proszę mi powiedzieć, jakie są warunki świadczenia pracy na urlopie wychowawczym?”. W związku z treścią pytania dotyczącego ustalenia warunków świadczenia pracy w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym, należy wskazać, iż zgodnie z treścią art. 1862 § 1 i § 2 Kodeksu pracy w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

  Ponadto, w razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

  Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, zatrudnienie (w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie, działalność gospodarcza, inne zajęcie) w czasie urlopu wychowawczego jest dopuszczalne, pod warunkiem, że pracownik uprzedzi o tym pracodawcę, a zatrudnienie to nie będzie uniemożliwiało sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

  Pracodawca w razie powzięcia wiadomości o zaprzestaniu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie wcześniej jednak niż z upływem 30 dni od dnia powzięcia o tym wiadomości i 3 dni od dnia wezwania. Zasadę tę stosuje się także w razie stwierdzenia przez pracodawcę, że z urlopu korzystają oboje rodzice lub opiekunowie. Nie dotyczy to oczywiście okresu 3 miesięcy, przez który to okres tak rodzice, jak i opiekunowie mogą z tego urlopu korzystać jednocześnie. (Zobacz: Kodeks pracy. Komentarz . 2008, pod red. dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk)

  Podsumowując, biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, iż zatrudnienie w czasie urlopu wychowawczego jest dopuszczalne, pod warunkiem że zatrudnienie to nie będzie uniemożliwiało sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – gdyż jest to zasadniczy cel urlopu wychowawczego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w konkretnym przypadku taka okoliczność nie zachodzi, gdyż praca jest wykonywana w godzinach popołudniowych, w czasie, gdy dzieckiem opiekuję się ojciec.

  Tomasz Parys


 • Spotkanie Komisji Zakładowej

  2013-10-28


  Koleżanki i Koledzy w dniach od 22.10. do 23.10.2013r. w Legnicy odbyło się spotkanie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Tesco /Polska/ Sp. z o.o.


  Głównym tematem spotkania było omówienie bieżących spraw naszej organizacji związkowej, oraz podjęcie kluczowych decyzji związanych z działalnością NSZZ „Solidarność” między innymi dotyczące wyborów na kadencję 2014/2018, oraz decyzja o zmianie pierwszego zastępcy przewodniczącej naszej organizacji. Przed posiedzeniem Komisji Zakładowej zorganizowane zostało szkolenie z Ordynacji Wyborczej 2014/2018 r..


 • Zakończyła się KK w Stalowej Woli

  2013-10-17


  Zakończyło się dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej w Stalowej Woli. Oto najważniejsze decyzje:


  22 października odbędzie się w Katowicach Sztab Protestacyjny NSZZ “Solidarność”, który podejmie decyzje o konkretnych akcjach Związku. Do tego czasu “Solidarność” czeka na odniesienie się rządu do związkowych postulatów, które stały się przyczyną wrześniowych protestów. Związkowcy deklarują gotowość do rozmów dwustronnych z rządem na temat realizacji postulatów, nadal podtrzymując swoją decyzję o zawieszeniu udziału w Trójstronnej Komisji. Czytaj dalej


 • Zakaz handlu w niedzielę będzie szybciej, niż uchwali go Sejm.

  źródło:GAZETA PRAWNA.PL; 2013-10-17


  Związki zawodowe od lat występują przeciwko pracy w niedziele. Nad ich postulatem myślą posłowie. Zaczęły go jednak realizować samorządy . Na początek Radomia i Krakowa.


  Krakowscy i radomscy lokalni działacze podjęli formalne działania na rzecz doprowadzenia do zakazania lub ograniczenia handlu w niedziele. Zanim dojdzie do merytorycznych debat, prowadzone są konsultacje i prace nad konkretnymi projektami uchwał. Zakładają one, by placówki handlowe mogły prowadzić działalność w niedziele jedynie do godz. 12. Po południu zakupy byłyby już niemożliwe. Lokalne środowiska są podzielone, szczególnie że zamknięcie sklepów może skutkować zwolnieniami z pracy i obniżkami zarobków. Czytaj dalej


 • ADO wypłaci odszkodowanie

  2013-10-17


  Zwolniona z fabryki firanek za wywieszenie flagi „Solidarności” kobieta nie wróci do pracy. Szwaczka otrzyma za to od pracodawcy półroczne zadośćuczynienie.


  Pod koniec marca br. Michael Schroeiber, wiceprezes fabryki ADO w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zwolnił kobietę za to, że wywiesiła na bramie flagę „Solidarności”. Nie przeszkodził mu w tym fakt, że szwaczka jest wiceprzewodniczącą zakładowej organizacji NSZZ ‘”Solidarność” i w związku z tym podlegała prawnej ochronie. Czytaj dalej


 • Przyszłość związków w Europie. Konferencja w Warszawie

  2013-10-16


  Konferencję o przyszłości związków zawodowych w Europie organizuje w czwartek Fundacja im. Friedricha Eberta, Europejskie Centrum Solidarności oraz NSZZ „Solidarność“.


  Zmiany demograficzne, niskie płace, podwyższanie wieku emerytalnego czy spadek uzwiązkowienia to olbrzymie wyzwania, przed którymi stoją obecnie związki zawodowe na starym kontynencie. Problemy te mogą wprawdzie w poszczególnych krajach przyjmować różne formy, jednak w gruncie rzeczy w takim samym stopniu dotyczą wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a tym samym całego europejskiego ruchu związkowego. Czytaj dalej


 • Likwidacja stanowiska pracy a wypowiedzenie

  2013-10-14

  Likwidacja stanowiska pracy może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę. Dokonując oceny zasadności wypowiedzenia umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy należy w pierwszej kolejności ustalić, czy wskazana przez pracodawcę przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę jest zgodna z rzeczywistością. Likwidacja stanowiska pracy może nastąpić w wyniku rzeczywistych zmian organizacyjnych w zakładzie pracy, które polegają na zmniejszeniu zatrudnienia. Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenia umowy o pracy na skutek likwidacji stanowiska pracy musi być nie tylko rzeczywista, ale musi także istnieć w chwili dokonania wypowiedzenia. Zmiany organizacyjne uzasadniające likwidację stanowiska pracy muszą być na tyle zaawansowane, że nie ma wątpliwości co do ich wykonania.

  Czytaj dalej • Społeczny Inspektor Pracy

  11 października 2013

  Ustawa o Społecznym Inspektorze Pracy

  Koleżanki i koledzy w sklepach Tesco stopniowo odbywają się wybory na stanowisko Społecznego Inspektora Pracy. Zachęcamy do zapoznania się z ustawą SIP.

  pobierz


 • Raport „Magazynu”: związki zawodowe w Europie

  2013-10-11

  W państwach skandynawskich pracownicy wybierają swoich przedstawicieli do zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw, a związki zawodowe przejęły część kompetencji państwa – m.in. wypłacają zasiłki społeczne i zarządzają funduszami dla bezrobotnych. W Niemczech związkowe składki można odliczyć od podatku.W świecie Zachodu trudno wyobrazić sobie rozwiniętą demokrację i bogate społeczeństwo bez silnych związków zawodowych.

  Czytaj dalej • Spotkanie z Pracodawcą

  2013-09-30

  Koleżanki i koledzy,

  24.09.2013 roku w Krakowie odbyło się spotkani Związków Zawodowych z Pracodawcą. Najważniejsze kwestie, jakie zostały omówione to:

  a)Sieciowe grafiki czasu pracy-pracodawca poinformował nas, że trwają prace nad systemem

  b)Magazyn Centralny-Gliwice

  c)Pakiet bursztynowy- Możliwość korzystania z większej ilości lekarzy specjalistów. Dokładne szczegóły zostaną podane pod koniec października.

  d)Zdrowie na talerzu-projekt, który polega na badaniach nad prawidłowym żywieniem. Na razie projekt jest w fazie pilotażu, ale jeżeli Pracownicy będą nim zainteresowani to badania rozszerzone będą na całą Polskę.

  e)ClubCard zniżka 10% dla pracowników ma być kontynuowana w następnym roku.


 • Rusza akcja zbierania podpisów

  2013-09-27

  Koleżanki i Koledzy! Manifestacja pokazała nie tylko naszą siłę i determinację, ale również – a może przede wszystkim – ogromne poparcie i zaufanie społeczeństwa, które oczekuje zmian. To pokazuje, że „Solidarność” i pozostałe związki zawodowe są dzisiaj jedyną realną siłą zdolną do przeciwstawienia się złej polityce prowadzonej w Warszawie na ulicy Wiejskiej.

  To duże zobowiązanie. Nie wolno nam go zawieść.

  Podczas finału akcji „Dość lekceważenia społeczeństwa” 14 września ogłosiliśmy na Placu Zamkowym, że będziemy zbierać podpisy pod petycją o skrócenie kadencji Sejmu, potocznie nazywaną też petycją o samorozwiązanie Sejmu. Nadszedł czas, aby z całą mocą uruchomić tę akcję.

  Czytaj dalej • Piotr Duda dziękuje za dni protestu

  2013-09-21

  Wrześniowe dni protestu, a szczególnie sobotnia demonstracja w Warszawie była wielkim naszym sukcesem i sukcesem całego polskiego ruchu związkowego. Potwierdziło się, że umiemy być solidarni w obronie sprawach najważniejszych. Teza, że jedynym sukcesem rządów Donalda Tuska jest zjednoczenie polskich związków zawodowych - stała się faktem.

  W sobotę 14 września blisko 200 tysięcy związkowców przemaszerowało w pokojowej demonstracji ulicami Warszawy. Serce mi się radowało, że wreszcie Polacy się przebudzili. Skoro nie ma w Polsce autentycznego dialogu społecznego, pozostaje nam jedynie ulica. Dlatego przyjechaliśmy wykrzyczeć nasz sprzeciw wobec antypracowniczych, antyspołecznych i antydemokratycznych posunięć rządu.

  Czytaj dalej • Jak walczyć skutecznie

  2013-09-21

  Z Hansuelim Scheideggerem, członkiem zarządu szwajcarskiego związku zawodowego UNIA, rozmawia Magdalena Ostrowska.

  Przyjechał Pan do Polski, żeby przekazać protestującym związkowcom wyrazy solidarności ze strony waszego związku zawodowego UNIA. Jak Pan ocenia Ogólnopolskie Dni Protestu?

  Jestem pod wrażeniem tej demonstracji. Zarówno jej wielkości, jak i atmosfery, jaka na niej panowała. Mam wrażenie, że w ludziach odżył duch tej pierwszej „Solidarności” sprzed trzydziestu lat. W Europie długo myśleliśmy, że w Polsce związki zawodowe straciły na znaczeniu. Przebieg Dni Protestu oraz sobotnia demonstracja dają nadzieję, że polskie związki odbudują swoją pozycję. Wydarzenia ostatnich dni dowodzą też, że polscy pracownicy nie są wcale bierni. Chcą walczyć o swoje prawa i interesy i są do tej walki przygotowani. Natomiast związki zawodowe udowodniły, że mają zdolność mobilizacji społeczeństwa, że potrafią rozpoznać i wyartykułować najważniejsze problemy Polaków. To wielki sukces.

  Dni Protestu i organizujące je centrale dostały wiele wyrazów poparcia od związków na całym świecie. Postulaty wysunięte przez polskich związkowców –podniesienie płacy minimalnej, ograniczenie liczby umów śmieciowych, obniżenie wieku emerytalnego, zachowanie 8-godzinnego dnia pracy – dotyczą problemów, które nie są jedynie polską specyfiką.

  Polscy pracownicy mają takie same problemy, jak szwajcarscy, czy w ogóle pracownicy w całym kapitalistycznym świecie. Wszyscy walczymy przeciwko niskim płacom, prywatyzacji, przeciw wydłużaniu czasu pracy czy dumpingowi socjalnemu. Nasze związki walczą obecnie z planami stworzenia sklepów całodobowych, co dotąd było w Szwajcarii zakazane. 22 września mamy referendum w tej sprawie. Problemy pracowników w systemie kapitalistycznym są bardzo podobne. To nie kraj czy naród decydują o pozycji i interesach świata pracy, tylko mechanizmy systemu kapitalistycznego, który wszędzie jest podobny. Dlatego pracownicy na całym świecie powinni się solidaryzować i wspierać w walce. Stąd moja obecność na Dniach Protestu.

  Czytaj dalej • Dni Protestu

  2013-09-16

  Koleżanki i koledzy,

  NSZZ "Solidarność" działająca przy Tesco /Polska/ wzięła czynny udział w Dniach Protestu, które były organizowane w Warszawie w dniach od 11.09.2013r. do 14.09.2013r. przez trzy centrale związkowe tj. NSZZ "Solidarność" , "OPZZ", oraz Forum Związków Zawodowych

  Jednocześnie chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim członkom naszej organizacji, którzy razem z nami wspierali manifestacje i przyjechali do Warszawy.  (Na zdjęciach pracownicy Tesco podczas manifestacji w Warszawie)


 • Oświadczenie trzech central związkowych

  2013-09-16

  W związku z zaproszeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej na plenarne posiedzenie Komisji Trójstronnej, które ma się odbyć 20 września informujemy, że reprezentatywne centrale związkowe („Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ) zawiesiły swój udział w tym gremium, uznając dialog w Komisji za pozorowany.

  Warunkiem powrotu strony związkowej do jakichkolwiek rozmów jest wycofanie ostatniej nowelizacji Kodeksu Pracy oraz odwołanie ze stanowiska przewodniczącego Komisji Trójstronnej i Ministra Pracy pana Władysława Kosiniaka-Kamysza.

  Czytaj dalej • Zakończenie manifestacji

  2013-09-16

  14 września 2013 roku o godzinie 15:50 Nasze zgromadzenie uważam za rozwiązane - tymi słowami Tadeusz Majchrowicz zakończył ogólnopolską manifestację "Dość lekceważenia społeczeństwa".

  Zastępca przewodniczącego "Solidarności" podziękował wszystkim uczestnikom demonstracji, którzy tak licznie przybyli do Warszawy, a także służbom porządkowym, za ich sprawne działanie. Według różnych szacunków w manifestacji uczestniczyło blisko 200 tys. osób

  Czytaj dalej • Elektroniczne Grafiki

  2013-09-10

  Koleżanki i koledzy,

  Nasza Organizacja prowadzi akcję zbierania podpisów pod Stanowiskiem Pracowników dotyczącym elektronicznych harmonogramów czasu pracy. Podpisy zbierane są do 20 września 2013r. Zachęcamy wszystkich zatrudnionych w naszej Firmie do wzięcia udziału w ważnym dla nas przedsięwzięciu. Formularz znajduje się na naszej stronie internetowej pod hasłem – pobieralnia. Wypełnione druki, po zeskanowaniu, prosimy przesyłać drogą mailową do przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Elżbiety Jakubowskiej na adres:

  elżbieta.jakubowska61@wp.pl.

  Postulaty dotyczące elektronicznych harmonogramów czasu pracy, w szczególności sprzeciw wobec wydłużaniu czasu pracy powyżej 8 godzin w dobie pracowniczej, uważamy za bardzo istotne dla zachowania podstawowych praw pracowniczych.

  Zachęcamy Wszystkich do poparcia naszej akcji.


 • Mądre państwa wspierają związki

  2013-09-05

  Koleżanki i koledzy,

  Odpowiedzią rządu i organizacji pracodawców na zapowiedź protestów organizowanych przez trzy największe centrale związkowe jest atak na związki związkowe. W dyskusji pojawiają się dwa wątki: uprawnienia organizacji związkowych i finansowanie prowadzonej przez nie działalności.

  O tym, że związki zawodowe działają w całej Europie i są wspierane zarówno przez państwo, jak i przez pracodawców mówi się mało, albo wcale. Na Zachodzie rozumieją, że warto szanować pracowników i ich reprezentację, że warto prowadzić dialog społeczny. Zresztą wszystkie wskaźniki pokazują wyraźną zależność: tam, gdzie struktury związkowe są wspierane i prowadzony jest dialog społeczny, tam też jest niższe bezrobocie i wyższy wzrost gospodarczy.

  Czytaj dalej • Zmiany w czasie pracy

  2013-09-01

  Koleżanki i koledzy,

  23.08.2013 Weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Najwięcej kontrowersji wzbudza w niej wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. To robienie z pracownika niewolnika, pracownika na rozkaz - uważa przewodniczący KK Piotr Duda i podkreśla, że poza konsekwencjami finansowymi takie rozwiązania spowodują dezorganizację życia prywatnego i rodzinnego pracowników, którzy nie będą mogli zaplanować np. kiedy odebrać dzieci z przedszkola.

  Czytaj dalej • Harmonogram akcji protestacyjnych

  2013-09-01

  Koleżanki i koledzy,

  Przedstawiamy harmonogram akcji protestacyjnych, które będą miały miejsce 11-14 września 2013 r. w Warszawie.

  11 września(środa)

  Dzień branżowy składający się z 6 pikiet

  12 września (czwartek)

  Dzień ekspercki, w ramach którego odbędą się debaty eksperckie.

  13 września (piątek)

  Dzień otwarty (Hyde Park) z wolną trybuną dla organizacji biorących udział w manifestacji.

  14 września (sobota)

  Kulminacja akcji. Wielka ogólnopolska manifestacja "Dość lekceważenia społeczeństwa".

  Czytaj dalej • 33 Rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

  2013-09-01

  Koleżanki i koledzy,

  W 33. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych szef Solidarności Piotr Duda powiedział, że "trzeba wrócić do realizacji postulatów sierpniowych". To nie relikt przeszłości - mówił.

  Jak dodał, można wyliczać te postulaty sierpniowe, które do tej pory nie zostały zrealizowane, m.in. dostęp do służby zdrowia, żłobków i przedszkoli.

  Ale dzisiaj dowiadujemy się o czymś bardziej przykrym, o postulacie numer jeden. Wolne, niezależne związki zawodowe. Wolne od pracodawców i polityków (...). Związek zawodowy, który głośno upomina się o prawa pracownicze i krytykuje władze, musi być za to skarcony. Bo to ten rząd, ta ekipa rządząca przygotowuje ustawę o delegalizacji związków zawodowych w Polsce - mówił do zebranych przed bramą główną stoczni szczecińskiej, gdzie mieści się tablica poświęcona Ofiarom Grudnia'70, przedstawicieli władz lokalnych, związkowców, reprezentantów szczecińskich zakładów pracy.

  Czytaj dalej • Porozumienie

  2013-08-20

  Koleżanki i koledzy,

  Ostatnie spotkanie, które odbyło się pomiędzy przedstawicielami organizacji związkowych działających przy TESCO /Polska/ a pracodawcą, dotyczyło regulaminu pracy, zmian w strukturze kierowniczej oraz grafików sieciowych, które są obecnie wprowadzane w naszą firmie.

  Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przyjęła z zadowoleniem decyzję dołączenia pozostałych organizacji związkowych do akcji zbierania podpisów prowadzonej przez nasza organizację. Sprzeciw dotyczy grafików sieciowych, które naszym zdaniem są aspołeczne i antypracownicze.

  Organizacje, które do Nas dołączyły:

  KZ WZZ „Sierpień 80”

  OM NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80

  ZZ Pracowników Handlu